A Phenomenological Study on Teaching Practice In a Teacher Training Program

Authors

  • Muhammed Eken Adnan Menderes University
  • Kerim Gündoğdu Adnan Menderes University

Keywords:

Teacher training program, practice teaching, teacher candidate

Abstract

This study aims to research an in-depth study of how the teaching practice in a teacher training program is carried out. Phenomenology, one of the qualitative research designs was used in this research. The participants were composed of 12 teacher training students, three practice teachers and three mentors. The interview form and the observation form developed by the researchers were used as the data collection tool in the research. Descriptive content analysis technique was used to analyze the data. According to results, derived from the analysis, 8 themes and 21 categories under these themes were obtained. Teaching practice provides experience to teacher candidates and teachers and mentors are expected to guide teacher candidates in an effective way. The greatest problem faced by teacher candidates in the process is that they have to join classes except their bachelor degrees. In addition, the teacher candidates stated that they have so little time to practice in schools; thus the number of candidates per teacher should be decreased.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Altınkurt, Y., Yılmaz, K., & Erol, E. (2014). Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,4(1), 48-62.

Altıntaş, S.,& Görgen, İ. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği). Turkish Studies, 9(8), 197-208.

Avcı, E. K.,& İbret, B. Ü. (2016). Öğretmenlik uygulaması-II dersine ilişkin okul öncesi öğretmen adaylarının görüşlerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5), 2519.

Bailey, R. W. (1982). Human performance engineering: A guide for system designers. Prentice Hall Professional Technical Reference.

Baran, M., Yaşar, Ş. & Maskan, A. (2015). Fizik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygula- ması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 230-248.

Baştürk, S. (2009). Investigating teaching practice course according to student teachers’ opinions. Elementary Education Online, 8(2), 439-456.

Boud, D.,& Molloy, E. (2013). Rethinkingmodels of feedback for learning: the challenge of design. Assessment& Evaluation in Higher Education, 38(6), 698-712.

Canbazoğlu, S., Demirelli, H., & Kavak, N. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının maddenin tanecikli yapısı ünitesine ait konu alan bilgileri ile pedagojik alan bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 9(1), 275-291.

Creswell, J. W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri. Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (Çeviri Editörleri: Mesüt Bütün and Selçuk Beşir Demir). Ankara: Siyasal Kitapevi.

Çelikkaya, T. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersinden beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 1-18.

Çepni, O., Aydın, F., & Şahin, V. (2015). Coğrafya öğretmen adaylarının öğretmenlik. uygulaması dersine ilişkin görüşleri Cumhuriyet International Journal of Education, 4(1), 35-49.

Çetintaş, B. & Genç, A. (2005). Almanca öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin görüş ve deneyimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(29).

Eker, C. (2015). Öğretmenlik uygulaması dersinin sınıf öğretmeni adaylarının meslekî yeterlilikleri kazanmaları üzerine etkisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(4), 246-256.

Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:Ani Yayincilik.

Elkatmış, M., Demirbaş, M., & Ertuğrul, N. (2013). Eğitim fakültesi öğrencileri ile formasyon eğitimi alan fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(3), 41-50.

Eraslan, A. (2008). A faculty-school partnership programme: Prospective mathematics teachers' reflections on school practice course. Hacettepe Unıversıty Journal Of Educatıon, 34, 95-105.

Eraslan, A. (2009). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması üzerine görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1).

Eraslan, L. & Çakıcı, D. (2011), Pedagojik formasyon programı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Kastamonu eğitim dergisi, 2, 427-438.

Goodwin, A. L.,Roegman, R., & Reagan, E. M. (2016). Is experience the best teacher? Extensive clinical practice and mentor teachers’ perspectives on effective teaching. Urban Education, 51(10), 1198-1225.

Gökçe, E., & Demirhan, C. (2005). Öğretmen eğitiminde yenilikçi bir yaklaşım mı yoksa geleneksel bir anlayış mı? Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 187–195.

Gülşen, C.,& Gündüz, H. Ç. (2016). Pedagojik formasyon eğitimi alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği ve öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2(3), 1077-1092.

Gündoğdu, K., Coşkun, Z. S., Albez, C., & Bay, E.. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulamasına ilişkin görüşleri ve beklentileri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1-2).

Kana, F. (2014). Türkçe eğitiminde öğretmenlik uygulaması dersi: bir durum çalışması. Tarih Okulu Dergisi, 7(17), 745-764.

Karaca, N. H. ve Aral, N. (2011). Okul öncesi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulama- larında karşılaştıkları sorunlar. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, Antalya-Turkey.

MEB. (2012). Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge. Accessed http://mevzuat.meb.gov.tr/html/102.html on 10.10.2017.

Özay Köse, E. (2015). Okul Deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine yönelik öğrenci ve öğretmen- öğretim elemanı tutumları (Erzurum örneği). Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 1-17.

Özenç, M. (2014). Temel kavramlar, yasal çerçeve ve sorumluluklar. (In Vedat Aktepe, Elvan Yalçınkaya, Ed.). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması (2-17). Ankara: Pegem Akademi.

Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-48.

Paker, T. (2008). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23), 132-139.

Polat, S. (2013). Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. E-İnternational Journal of Educational Research. 4(2), 48-60

Ramazan, O.,& Yılmaz, E. (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Ve Öğretmenlik Uygulamalarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Sağ, R. (2008). Theexpectations of studentteachersaboutcooperatingteachers, superivisors, andpracticescholl. EurasianJournal of EducationalResearch, 32, 117-132.

Saracaloğlu, A.S.; Serin, O.; Bozkurt, N. and Serin, U. (2004). Öğretmen Adaylarının Mesleğe Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. Çağdaş Eğitim, 311, 16-27.

Seçer, Z., Çeliköz, N. ve Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.

Seçer, Z., Çeliköz, N., &Kayılı, G. (2010). Okul öncesi öğretmenliği okul uygulamalarında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 128-152.

Sılay, İ. and Gök, T. (2004). Öğretmen adaylarının uygulama okullarında karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunları gidermek amacıyla hazırlanan öneriler üzerine bir çalışma. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.

Soden, B. (2017). The case of screencast feedback: barriers to the use of learning technology. Innovative Practice in Higher Education, 3(1), 1-21.

Taşdere, A. (2014). Sınıf öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1477-1497.

Tok, H. and Yılmaz, M. (2011). Student teachers’ perceptions about mentor teachers: a case study in Turkey. Ozean Journal of Social Sciences, 4(2), 101-108.

Ünver, G. (2003). Öğretmenlik Uygulamasında İşbirliği Bir Durum Çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1).

Ünver, G. (2003). Öğretmenlik uygulamasında işbirliği: bir durum çalışması. G.Ü. Gazi Eği- tim Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 1, 87-100.

Van den Bergh, L.,Ros, A., & Beijaard, D. (2014). Improving teacher feedback during active learning: Effects of a professional development program. American Educational Research Journal, 51(4), 772-809.

Yıldırım, A.,& Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, M. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersini yürüten öğretim elemanlarına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(4), 1377-1387.

YÖK (1998). YÖK Dünya Bankası fakülte-okul işbirliği kılavuzu. Ankara: Öğretmen Eğitimi Dizisi

Additional Files

Published

2017-12-01

How to Cite

Eken, M. ., & Gündoğdu, K. (2017). A Phenomenological Study on Teaching Practice In a Teacher Training Program. Psycho-Educational Research Reviews, 6(3), 33 –. Retrieved from https://perrjournal.com/index.php/perrjournal/article/view/262

Most read articles by the same author(s)