Teachers’ Views on Character/Values Education in Schools

Authors

Keywords:

values, education, character education, teachers’ views

Abstract

The purpose of this study is to depict the character /values education in schools through teacher views. This study is mainly based on a descriptive survey model. Quantitative and qualitative data collection techniques were used together in the study. The study group of the study is two public secondary schools in Aydın Province and two public secondary schools in İzmir, in Turkey. A questionnaire was applied to 66 teachers who wanted to participate in the research and semi-structured interviews were conducted with 23 teachers. The percentages, frequencies and averages of the quantitative data were calculated. Qualitative data were analyzed through content analysis. According to the results of the research; the meanings of character/values education are moral development, social benefit, honesty, personality development, love-respect for teachers. The influence of the family is higher than the other factors (media, peer, school and teacher) on character /values education. Family communication is the most effective factor in the family features on the development of character/values. In the media features, the purpose of using the internet and the type of TV programme have the highest effects on the development of the character/values. Educational factors such as the quality of teachers, profession-love, and openness to improvement are the most influential factors on character/values education. Lessons’ effects on characater/values education such as Religious Culture and Moral Knowledge, Guidance and Career Planning, Social Studies and Turkish are higher than the other lessons. The achievements related to the character/values education have not been sufficiently achieved. Many values have not been realized in schools although they seem very important.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Kerim Gündoğdu

PhD
Full Professor Adnan Menderes University, Curriculum & Instruction Dept.
Aydın, Turkey

Nurtaç Üstündağ

Dr. Research Assistant
Adnan Menderes University, Curriculum & Instruction Dept.
Aydın, Turkey

Mehmet Altın

PhD
Dr. Research Assistant
Adnan Menderes University, Curriculum & Instruction Dept.
Aydın, Turkey

Muhammed Eken

Res. Assist. PhD student, Adnan Menderes University, Curriculum & Instruction Dept.
Aydın, Turkey

Okan Yolcu

PhD Candidate,
Adnan Menderes University, Curriculum & Instruction Dept.
Aydın, Turkey

Murat Çırakoğlu

PhD
Dr, Principal of Atakent Erdogan Kibarer
Middle School,
Izmir, Turkey

References

Ates, Fatih. “A qualitative research on the views of primary and secondary school teachers about values education and practices”. Unpublished Master's Thesis, Yeditepe University Institute of Social Sciences, Istanbul, Turkey 2013.

Avcı, Ebru. “Examination of self-efficacy of elementary social studies teachers on character education (İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin karakter eğitimine dair öz-yeterliklerinin incelenmesi)”. Unpublished PhD Thesis. Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara, Turkey 2011.

Aydın, Mehmet Zeki and Akyol Güler, Şebnem. Okulda değerler eğitimi (Values education in school). Ankara: Nobel, 2014.

Bakioğlu, Ayşen. and Sılay, Nur. Yükseköğretim ve öğretmen yetiştirmede karakter eğitimi (Character education in higher education and teacher training). Ankara: Nobel, 2011.

Balcı, Fevziye Ayşe and Yanpar Yelken, Tuğba. “İlköğretim öğretmenlerinin ‘değer’ kavramına yükledikleri anlamlar (The meanings that primary school teachers put on the concept of ‘value)”. Hacettepe University Faculty of Education Journal 39 (2010): 81-90

Basaran, F. “Üniversite eğitim süresi içinde öğrencilerin değer tercih sıralamalarında değişme (Change in the value preference rank of students during university education)”. VII National Psychology Congress Scientific Studies. Hacettepe University, Ankara, Turkey 1992.

Bloom, Benjamin Samuel. İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Human qualities and learning at school) (Translated into Turkish by Durmus Ali Ozcelik). Istanbul: Ministry of National Education, 1998.

Bulach, Cletus R. “Implementing a character education curriculum and assessing its impact on student behavior”. The Clearing House 76 (2) (2002): 79- 83.

Buyukozturk, Sener, Kılıç-Çakmak, Ebru, Akgün, Özcan Erkan, Karadeniz, Şirin and Demirel, Funda. Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods). Ankara: Pegem Akademi, 2013.

Çağatay, Şefika Melike. “Öğretmen görüşlerine göre karakter eğitiminde ve karakter gelişiminde okulun rolü (The role of the school in character education and character development according to teacher views”. Unpublished Master's Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart University Institute of Social Sciences, Çanakkale, Turkey 2009.

Erdem, Ali Rıza. Etkili ve verimli nitelikli eğitim (Effective and efficient education). Ankara: Memorial, 2005.

Girgin, Mustafa. Pedagojik değerler (Pedagogical values). Ankara: Vize Pub. 2012.

Gökçek, Banu Seval “5–6 Yaş çocukları için hazırlanan karakter eğitimi programının etkisinin incelenmesi (Examination of the impact of character education program prepared for children aged 5-6)”. Unpublished Master's Thesis. Marmara University Institute of Educational Sciences, Istanbul 2007.

Gundogdu, Betül Fatma. “Ortaöğretim kurumlarında karakter eğitimi sorunu (Character education problem in secondary education institutions)”. Unpublished Master's Thesis. Erciyes University Institute of Social Sciences, Kayseri 2010.

Gungor, Erol. Değerler psikolojisi (Psychology of values). Amsterdam: The Association of Turkish Academics of the Netherlands (8) 1993.

Hökelekli, Hayati. Ailede, okulda, toplumda değerler psikolojisi ve eğitimi (Values psychology and education in family, school and society), Istanbul: Timas, 2011

Karasar, Niyazi. Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Scientific Research Methods). Ankara: Nobel, 2012.

Karatay, Halit. “Karakter eğitiminde edebi eserlerin kullanımı (Use of literary works in character education)”. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, translation and History of Turkish or Turkic 6 (1) (2011): 1439- 1454.

Kaymakcan, Recep and Meydan, Hasan. “Ahlaki karakter ve eğitimi (Moral character and education)”. Paper presented at the II. International Values and Education Symposium, Istanbul, 2012.

Kılınç, Mustafa. “İlköğretim Hayat Bilgisi Programı karakter eğitimi boyutunun öğrencilerin tipik dayalı olarak değerlendirilmesi: Kırşehir örneği (The evaluation of the character education dimension of the Elementary Life Science Program based on students' typical: Kırşehir case)”. Unpublished PhD Thesis. Atatürk University Institute of Educational Sciences, Erzurum, 2011.

Koç, Muammer. “8. Sınıf Türkçe Ders kitaplarındaki metinlerin değerler bakımından incelenmesi (8th Grade Turkish Examining the texts in the textbooks in terms of values)”. Unpublished Master's Thesis. Marmara University Institute of Educational Sciences, Istanbul, 2013.

Lickona, Thomas. “The teacher's role in character education”. Journal of Education 179 (2) (1997): 63-80.

Mehmedoglu, Ali Ulvi. Küreselleşme, ahlak ve değerler (Globalization, morality and values). Istanbul: Litera, 2006.

Orhan, Alev. “Hayat Bilgisi Dersi programının karakter eğitimi açısından öğretmen ve öğrenci perspektiflerine göre değerlendirilmesi (Evaluating Life Science Course program according to teacher and student perspectives in terms of character education)”. Unpublished Master Thesis. Cumhuriyet University Institute of Educational Sciences, Sivas, Turkey, 2013.

Ryan, Kevin. “Mining the values in the curriculum”.

Educational Leadership 51 (3) (1993): 16-18.

Stiff-Williams, Helen R. “Widening the lens to teach character education alongside standards curriculum”. The Clearing House 83 (4) (2010): 115-120.

Taylan, Hasan Hüseyin and Arklan, Ümit “Medya ve kültürün medya aracılığıyla küreselleşmesi (The globalization of media and culture through the media)”. Journal of Social Sciences, 10 (1) (2008): 85-97.

Tomlinson, John. Globalization and culture (Translated by Arzu Eker). Istanbul: Ayrıntı Pub. 2004.

Torun, Seren. “Akran baskısı düzeyi farklı olan lise öğrencilerinin karar stratejilerinin incelenmesi (Examination of decision strategies of high school students with different peer pressure levels)”. Unpublished Master's Thesis. Ankara University Institute of Educational Sciences, Ankara, 2007.

Uysal, Ferhat. “Karakter eğitimi programlarının değerlendirilmesi (Evaluating character education programs)”. Unpublished master’s thesis Yeditepe Üniversity, Social Sciences Institute, İstanbul 2008.

Veugelers, Wiel and De Kat, Ewoud. “Moral task of the teacher according to students, parents and teachers”. Educational Research and Evaluation 9 (2003): 75- 91.

Yeşil, Rüştü. and Aydın, Davut. “Demokratik değerlerin eğitiminde yöntem ve zamanlama (The Method and Timing in Democratic Values Education)”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi/ The Journal of Turkish Social Research 11 (2) (2007): 65-84.

Yıldırım, Ali. and Şimşek, Hasan. Nitel araştırma yöntemleri (Qualitative research methods, 7th ed). Ankara: Seçkin Publishing, 2008.

Yiğittir, Süleyman. “İlköğretim sosyal bilgiler dersi 4 ve 5. Sınıf değerlerinin kazanılma düzeyi (Elementary social studies course 4 and 5. Grade level acquisition level)”. Unpublished doctoral thesis. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü, Ankara 2009.

Additional Files

Published

2019-12-02

How to Cite

Gündoğdu, K. ., Üstündağ, N. ., Altın, M. ., Eken, M. ., Yolcu, O. ., & Çırakoğlu, M. . (2019). Teachers’ Views on Character/Values Education in Schools. Psycho-Educational Research Reviews, 8(3), 14–28. Retrieved from https://perrjournal.com/index.php/perrjournal/article/view/151

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>