Adequacy of Undergraduate Classroom Teaching Programmes for Fostering Professional Values

Authors

Keywords:

classroom teaching, programmes, professional values, case study, evaluationNermin

Abstract

In this study, the adequacy of the undergraduate Classroom Teaching programmes of the Elementary Education Department for fostering professional values in preservice classroom teachers was evaluated. This assessment was carried out with a qualitative approach using data from in-depth interviews with 16 faculty members in the classroom teaching department of the education faculty at a state university in Turkey. The findings obtained in this study are grouped under the themes degree to which undergraduate classroom teaching programmes foster professional values in students and preservice activities to be carried out for fostering professional values. Planned with a qualitative design, this study reveals the need to increase the number of practical lessons related to the subject area, reduce the number and hours of undergraduate classes, increase the number of elective courses for nurturing professional values, select qualified teacher educators, create institutional values, and reduce the number of education faculties and teacher quotas. One of the most striking findings is that some of the research results show similarity with the Higher Education Council’s revised primary school curriculum for 2018-2019. These results reveal that during the accreditation process of education faculties, importance should be given to the acquisition of professional values in undergraduate classroom teaching programmes in order to achieve success in education.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nermin Karabacak

Assistant Professor. Department of Educational Sciences. Recep Tayyip Erdogan University, Turkey

İsa Korkmaz

Full Professor Department of Curriculum Education Necmettin Erbakan University Turkey

Mehmet Küçük

Full Professor Department of Mathematics and Science Education Recep Tayyip Erdogan University, Turkey

References

Abalı-Öztürk, Yasemin & Şahin, Çavuş. “Hizmet öncesi dönemde öğretmen adaylarına mesleki değerlerin kazandırılması (Gaining professional values to prospective teachers in the pre-service period)”. In M. Ergün, N. Karabacak, İ. Korkmaz, M. Küçük (Eds.), Öğretmenliğin mesleki değerleri ve etik(Professional values and ethics of teaching) (pp. 293-346). Ankara: Anı Yayıncılık, 2018.

Akdoğdu, E. & Uşun, S. “Sınıf öğretmenliği lisans programının öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda bağlam, girdi, süreç ve ürün (CIPP) modeli ile değerlendirilmesi (Evaluation of Classroom Teaching Undergraduate Program in Accordance with the Pre-service Teachers’ Opinions Using Context, Input, Process, Product (CIPP) Model)”. İlköğretim Online, 16 (2) (2017): 826-847. doi: 10.17051/ilkonline.2017.304738. Available at http://dergipark.gov.tr/download/article-file/300556. Accessed 11 May 2018.

Altınkurt, Yılmaz and Yılmaz, Kürşad. “Öğretmen adaylarının öğretmenlerin mesleki etik dışı davranışlar ile ilgili görüşleri (Prospective Teachers’ Views about Teachers’ Occupational Unethical Behaviours)”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (22) (2011): 113-128.

Arslanoglu, Ozcan. “An examination of how the theory-practice relationship of pedagogy courses isconceived and perceived by the participants, and how management of education systems and faculties can enhance the quality of teacher education in Turkey” Unpublished Doctoral Thesis. Durham University, Durham, 2015.

Arslantaş, İsmail H. “Öğretim elemanlarının öğretim stratejileri yöntem ve teknikleri, iletişim ve ölçme değerlendirme yeterliklerine yönelik öğrenci görüşleri (Student views regarding teaching staffs’ sufficencies in teaching strategies-methods and techniques, communication, measurement and evaluation)”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15) (2011): 487-506.

Arubayi, Eric. “Students’ evaluations of instruction in higher education: A review”. Assesment and Evaluation in Higher Education, 11 (1984): 1-10.

Aslan, Betül, Günal, Hasan and Koçoğlu, Yasemin. “Eğitim fakültesi öğretim üyelerinin öğretmen yetiştirme sistemine yönelik düşünceleri (Views of education faculty members related to teacher training)”. Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2017): 1-19.

Babadoğan, Cem and Boz, Hayat. Öğretmen yetiştirmede kalite sorunları çalıştayı (Workshop on quality problems in teacher training). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, Türkiye.1-3 Mart 2005.

bianet, org (2019). Available at https://m.bianet.org/bianet/insan-haklari/209596-ogretmenlik-programlari-kontenjaninin-10-dusurulmesi-cozum-mu. Accessed8 July 2019.

Çoban, Ahmet. “Sınıf öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi (Evaluation of classroom teacher undergraduate program)”. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (2011): 28-45.

Erginer, Ergin, Erginer, Aysun and Bedir, Gülay. “Eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının akademik kökenleri ve öğretmen yeterliklerinin incelenmesi üzerine bir çalışma (An analysis of the academic backgrounds and teaching competences of the instructors assigned to faculties of education)”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi.9 (2) (2009): 93-108.

Exley, Kate and Dennick, Reg. Giving a lecture: From presenting to teaching. 2nd edition. London: Revised Ed., Taylor & Francis, Routledge, 2009.

Feldens, Maria Das Gracas F and Duncan, James K. “Improving university teaching: What Brazilian student say about their teachers”. Higher Education, 15 (1986): 641-649.

Göksu, İdris and Bolat, Yusuf İslam.“Akademik teşvik uygulamasının ilk sonuçlarına aitdeğerlendirmeler (Evaluations relating to the initial results of academic incentive application)”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3) (2017): 430-440.

Huber, Mary Taylor. “Faculty evaluation and the development of academic careers”. New Directions for Institutional Research, 114(2002): 73-83.Karabacak, Nermin. “Sınıf öğretmenlerinin mesleki değerleri üzerine nitel bir çalışma (A qualitative study on professional values of classroom teachers)”. Unpublished doctoral thesis.Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, 2016.

Karabacak, Nermin, Küçük, Mehmet and Korkmaz, İsa. “Uzmanların bakış açısından sınıf öğretmenlerinin meslekideğerleri (Primary school teachers’ professional values from the perspective of teaching experts)”. Turkish Journal of Teacher Education, 4 (2) (2015): 1-32.

Karabacak, Nermin, Küçük, Mehmet and Korkmaz, İsa. “Sınıf eğitimi lisans programlarının mesleki değerler açısından incelenmesi(An investigation of elementary school teacher undergraduate curriculum related to professional value)”. Turkish Journal of Teacher Education”, 7 (1) (2018): 61-75.

Kaya, Mehmet Fatih, Sungurtekin, Damla and Deniz, Süleyman. “Üniversitelerde öğretim elemanı kaynaklı iletişim sorunları (The communication problems derive from academicians at the universities)”. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1) (2017): 176-195.

Kılınç, Mustafa, Sıvacı, Sadık Yüksel and Çöplü, Fırat. “Türkiye’de üniversite yerleştirmelerinde kontenjan krizi: Bilgisayar ve öğretim teknolojileri ve fen bilgisi öğretmenliği (Quota crisis in university placements in turkey: computer and instructional technology and science teaching)”.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, 44 (2017): 564-580.

Küçük, Mehmet and Karabacak, Nermin. “Türk yükseköğretimininde akademik teşvik uygulaması üzerine bir değerlendirme (An evaluation on the application of academic encouragement in Turkish Higher Education)”. Turkish Journal of Teacher Education, 6 (2) (2017): 124-157.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri (General competences of teaching profession). Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Ankara, 2017.

Merriam, Sharon B. Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 2013.

Moustakas, Clark. Phenomenological research methods. Thousand Oaks, CA: Sage, 1994.

Peker-Ünal, Dilşat. “Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumlarını etkileyen örtük bir öge olarak öğretim üyesi davranışları (Academician behaviours as an implicitelement affecting the attitudes of teacher nominees towards their professions)”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3) (2017): 430-440.

Pelit, Elbeyi and Güçer, Evren. “Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğiyle ilgili etik olmayan davranışlara ve öğretmenleri etik dışı davranışa yönelten faktörlere ilişkin algılamaları (The perception of teacher candidates concerning unethical behavioursabout teaching profession and factors incling teachers unethical behaviour)”. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2006): 95-119.

Richardson, Paul W and Watt, Helen M. G. “Who chooses teaching and why? Profiling characteristics and motivations across three Australian universities”. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 34(1) (2006): 27-56.

Ryan, Kevin and Bohlin, Karen E. Building character in schools. California: Jossey-Bass Inc, 1999.

Sarı, Mehmet Hayri and Altun, Yüksel. “Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar (Problems faced by beginning primary education teachers)”.Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1) (2015): 213-226.

Şahin, Mehmet. “Öğretim elemanlarının mesleki yeterliklerini gerçekleştirme düzeyleri ile üniversite öğrencilerinin okul bağlılıkları arasındaki ilişki (The relationship between instructors’ professional competencies and university students’ school engagement)”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(2) (2014): 571-584.

Şahin, Çavuş and Kartal, Osman Yılmaz. “Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmeni yetiştirme programı hakkındaki görüşleri (The views of primary school education teacher candidates’ on primary school teacher education program)”. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12 (2013): 164-190.

Taylor, Jeanette. “The impact of performance indicators on the work of university academics: Evidence from Australian universities”. Higher Education Quarterly, 55 (1) (2001): 42-61.

Taş, İlkay Doğan, Kunduroğlu-Akar, Tuna and Kıroğlu, Ezgi. “Sınıf öğretmenliği lisans programının öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (An evaluation of primary school teacher education programaccording to the views of teacher educators and prospective teachers)”. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3) (2017): 565-577.

Thornton, Mary, Bricheno, Pat and Reid, Ivan. “Students’ reasons for wanting to teach in primary school”. Research in Education,67(2002): 33-43.

Tunca, Nihal, Şahin-Alkın, Senar Oğuz, Aytunga and Güner-Bahar, Halime Özge. “İdeal öğretmen eğitimcilerinde bulunması gereken nitelikler (Qualities of ideal teacher educators)”. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 6(2) (2015): 122-148.

YüksekÖğretim Kurumu (YÖK). Öğretmen yetiştirme lisans programları (Teacher training undergraduate programs). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü, 2018.

Wilson, Steve and Cameron, Rob. “Student teacher perceptions of effective teaching: A developmental perspective”. Journal of Education for Teaching, 22 (2) (1996): 181-195.

Additional Files

Published

2020-03-31

How to Cite

Karabacak, N. ., Korkmaz, İsa, & Küçük, M. (2020). Adequacy of Undergraduate Classroom Teaching Programmes for Fostering Professional Values. Psycho-Educational Research Reviews, 9(1), 7–20. Retrieved from https://perrjournal.com/index.php/perrjournal/article/view/137