The Relationship Between Teachers’ Attitudes Towards Multicultural Education and Their Empathic Tendencies

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N2.04

Keywords:

Multiculturalism, Multicultural education, Empathic Tendencies, Empathy, Culture

Abstract

The purpose of this study is to examine the attitudes of the teachers towards multicultural education and their empathic tendencies in terms of various variables; and to determine the relationship between their attitudes towards multicultural education and their empathic tendencies. Correlational research design, one of the quantitative research methods, was conducted in the research. The sample of the study consists of 476 teachers working in the central districts of Van, Turkey. In order to collect data in the research “Teachers' Multicultural Education Attitudes Scale” and "Empathic Tendency Scale" was conducted. According to the results of the research; It has been determined that teachers' attitudes towards multicultural education are at high level, male teachers' attitudes towards multicultural education are higher than female teachers and there is no significant difference according to variables such as marital status, job satisfaction, age, professional seniority and teaching level. In addition, it has been concluded that there is a generally positive, low-level relationship between teachers' attitudes towards multicultural education and their empathic tendencies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbulut, E. (2010). Sınıf öğretmenlerinin empatik eğilim düzeyleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Ar Toprak, G. (2008). Öğretmenlerin çokkültürlü tutum ölçeği'nin güvenirlik ve geçerlik çalışması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.

Arslan A., & Çalmaşur, H. (2017). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim tutumları ve demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 90-109.

Aslan, M., & Kozikoğlu, I. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları: Van ili örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 729-737. https://doi.org/10.14582/DUZGEF.1829

Aslan, S., & Aybek, B. (2019). Uygulama ve örnekleriyle çokkültürlü eğitim ve değerler eğitimi. Anı.

Aydın, H. (2013). Dünyada ve Türkiye'de çokkültürlü eğitim tartışmaları ve uygulamaları. Nobel.

Banks, J. A. (2013). Çokkültürlü eğitime giriş (H. Aydın, Çev.). Anı.

Basar, H. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çokkültürlü eğitime yönelik eğilimleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Başbay, A., & Kağnıcı, Y. (2009). Teaching environment and teacher competencies in the context of multiculturalism. Education and Science, 34(152), 30-43.

Bulut, C. (2014). Öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algılarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, İzmir.

Bulut, H., & Düşmez, İ. (2014). Öğretmenlerin empatik eğilim becerilerinin demografik ve mesleki değişkenler bakımından karşılaştırılması. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 105-115.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E, Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2020). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. baskı). Pegem Akademi.

Canidemir, S. (2019). 18-30 yaş arası bireylerde erken dönem uyum bozucu şemalar ve empatik eğilim düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Cihan, S. (2020). Psikiyatri servislerinde çalışan hemşirelerde kişilik, merhamet yorgunluğu ve empati arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Çelik, E., & Çağdaş, A. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 24-37.

Çetin, S. (2019). Farklılıklar yönetimine ilişkin yönetici görüşleri ile yöneticilerin empatik eğilimlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi, Diyarbakır.

Çıngı, H. (1994). Örnekleme kuramı (2. baskı). Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Demir, M. K. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının empati becerilerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 107-121.

Demircioğlu, E., & Özdemir, M. (2014). Pedagojik formasyon öğrencilerinin çok kültürlü eğitime yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 211-232.

Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya. Pegem Akademi.

Doytcheva, M. (2016). Çokkültürlülük (3rd ed.). (T. A. Onmus, Çev.). İletişim.

Dökmen, Ü. (1988). Measuring empathy based on a new model and developing it with psychodrama. Journal of Ankara University Faculty of Educational Sciences, 21(1-2), 155-190.

Dökmen, Ü. (2013). İletişim çatışmaları ve empati (51. baskı). Remzi.

Garcia, E. K. (2009). Multicultural education in your classroom. https://techfeatured.com/5412/ multicultural-education-in-your-classroom-2

Gay, G. (1994). A synthesis of scholarship in multicultural education. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED378287.pdf

Genç, S. Z., & Kalafat, T. (2010). Prospective teachers’ problem solving skills and emphatic skills. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 135-147.

Gorham, R. G. (2001). Multicultural teaching competence as perceived by elementary school teachers. https://www.semanticscholar.org/paper/Multicultural-Teaching-Competence-as-Perceived-by-Gorham/a7011ae1127190e08d83be6ba9303bf366cec252

Gorski, P. C. (2010). The challenge of defining “multicultural education. https://www.pesb.wa.gov/the-challenge-of-defining-multicultural-education/

Güngör, S., Buyruk, H., & Özdemir, Y. (2018). Öğretmen adaylarının çokkültürlülüğe ilişkin tutumları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(66), 816-837. https://doi.org/10.17755/esosder.386067

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Seçkin.

Gürsel, H. E. (2016). Branş öğretmenlerinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Avcılar Örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.

Hoffman, M. L. (1977). Sex differences in empathy and related behaviors. Sychological Bulletin, 84(4), 712-722.

Karaman, F. (2018). Almanca öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeyi. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 8(1), 52-57.

Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemleri (17. baskı). Nobel.

Kaya, İ., & Aydın, H. (2014). Çoğulculuk, çokkültürlü ve ikidilli eğitim. Anı.

Kervan, S. (2017). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançları ve öğretim yaklaşımları (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Kymlicka, W. (2015). Multicultural citizenship (2nd ed.). (A. Yılmaz, Çev.). Ayrıntı.

Mozakoglu, M. (2015). Teacher, positive classroom environment and empathy. Y. Kabapınar (Ed.), Developing with empathy, developing empathy: Child and in empathy (pp. 74-91). Pegem Akademi.

Onay, İ., Egüz, S., & Ünal, A. (2015). Öğretmen adaylarının empatik eğilimlerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 564-572. https://doi.org/10.17719/ jisr.20154013930

Özdemir, M., & Dil, K. (2013). Teachers' attitudes towards multicultural education: The case of Çankırı province. Journal of Ankara University Faculty of Education, 46(2), 215-232. https://doi.org/10.1501/Egifak_ 0000001302

Pala, A. (2008). Öğretmen adaylarının empati kurma düzeyleri üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 13-23.

Parekh, B. (2002). Çokkültürlülüğü yeniden düşünmek (B. Tanrıseven, Çev.). Phoenix.

Peköz, C. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim tutumları ve kültürel zekâlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa.

Polat, İ. (2013). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin çokkültürlü yeterlik algıları (Van ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Polat, M. (2016). Erzurum ilinde liselerde görev yapan öğretmenlerin empatik eğilim düzeylerinin spor ve farklı değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı.

Polat, S. (2012). Okul müdürlerinin çok kültürlülüğe ilişkin tutumlari. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 334-343.

Ponterotito, J. G., Baluch, S., Greig, T., & Rivera, L. (1998). Development and initial score validation of the teacher multicultural attitude survey. Educational and Psychological Measurment, 58(6), 1002-1016. https://doi.org/10.1177/00131644980 58006009

Rogers, C. R. (1959). A theory of therapy, personality and interpersonal relationships, as developed in the client-centered framework. https://chester-counselling.co.uk/wp-content/uploads/2018/08/rogers-1959.pdf

Rogers, C. R. (2012). Yarının insanı (F. C. Dansuk, Çev.). Okuyan Us.

Saygılı, G., Kırıktaş, H., & Gülsoy, H. T. (2015). Bazı değişkenlere göre öğretmenlerin empatik eğilim düzeyleri. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 73-82.

Şenkaya, B. (2018). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yöneticilerin empatik eğilimleri (İzmir ili örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Temizyürek, S. (2019). Öğretmen adaylarının empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi (Erciyes Üniversitesi 3.ve 4. sınıf öğrencileri örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

Yazıcı, S., Başol, G., & Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin çokkültürlü eğitim tutumlari: Bir güvenirlik ve geçerlik çalişmasi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 229-242.

Yıldırım, S. (2016). Kosova'daki öğretmenlerin çokkültürlü eğitime yönelik bilgi, inanç, tutum ve özyeterliklerinin sınıf içi uygulamalarıyla ilişkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Yılmaz, İ., & Akyel, Y. (2008). Beden eğitimi öğretmen adaylarinin empatik eğilim düzeylerinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 27-33.

Yigit, D. (2020). Öğretmen adaylarının kültürlerarası duyarlılık ve empati düzeyleri arasındaki ilişki (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.

Yüksel, A. (2015). Empathy in the context of concept, scope and historical development. Y. Kabapınar (Ed.), Developing with empathy, developing empathy: Child and in empathy (pp. 2-20). Pegem Akademi.

Additional Files

Published

2022-08-04

How to Cite

Babur, S., & Ozan, C. (2022). The Relationship Between Teachers’ Attitudes Towards Multicultural Education and Their Empathic Tendencies. Psycho-Educational Research Reviews, 11(2), 54–69. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N2.04