Examination of the Opinions of Pre-School Teachers Regarding the COVID-19 Pandemic Period's Reflection of Pre-School Education

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N2.17

Keywords:

COVID-19, preschool period, education, distance education, teacher

Abstract

In this study, it was aimed to examine the opinions of preschool teachers about the distance education process in preschool education in the COVID-19 pandemic. The research is designed as a case study, one of the qualitative research designs. The working group consists of 22 preschool teachers. A semi-structured interview form was used as a data collection tool. The data obtained in the research were examined separately by the two researchers and content analysis was carried out. Miles and Huberman's formula was used to calculate reliability among researchers and the harmony was found to be 86. When the views of the preschool teachers who participated in the study are investigated, it is seen that the teachers carried out distance education activities through "the use of technology and the cooperation of the family" during the COVID-19 pandemic. During this process, teachers stated that they had problems with "children, families, participation and technology". It is seen that there are teachers who use different methods and techniques when preparing daily plans, as well as teachers who cannot perform activities that support social development. All preschool teachers participating in the research think that the COVID-19 pandemic process has negative effects on children such as social-emotional development, physical and psychological violence in the family environment. In distance education, it is seen that families support children especially in "preparing a learning environment". Teachers expressed that the COVID-19 pandemic process leads to a different experience in their professional development and that they use new methods and techniques. 

References

Akar, H. (2016). Durum çalışması [Case study]. In A. Saban & A. Ersoy (Eds.), Eğitimde nitel araştırma desenleri içinde [In qualitative research patterns in education] (pp. 111-149). Ankara: Anı Yayıncılık.

Akkaş Baysal, E., Ocak, G., & Ocak, İ. (2020). Covid-19 salgını sürecinde okul öncesi çocuklarının eba ve diğer uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin ebeveyn görüşleri [Parents’ views of preschool chıldren on eba and other distance education activities during the covid-19 outbreak]. The Journal of International Social Science Education, 6(2), 185-214. https://doi.org/10.47615/issej.835211

Akyürek, M. (2020). Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması [Distance education: a literature review]. MEAD, 4(1), 1-9.

Altıparmak, M., Kapıdere, M., & Kurt, İ. D. (2011). E-learning and open source code management systems in education. Akademik Bilisim’11 - XIII. Akademik Bilisim Konferansı Bildirileri (s. 319-327). Malatya: Inonu University.

Aral, N., & Kadan, G. (2018). Sosyal gelişim [Social development] N. Aral, & Z.F. Temel (Eds.). Çocuk gelişimi [Child development] içinde (pp. 236-262). Ankara: Hedef Yayınları.

Aryanti, A., Warsini, S., & Haryanti, F. (2018). Relationship between quality of care young mothers and socio-emotional development in preschool children. Belitung Nursing Journal, 4(1), 31-38. doi: 10.33546/bnj.344

Aslanargun, E. (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışma [The review of literature on school-parent cooperation and students’ school success]. MANAS Journal of Social Studies, 9(18), 119-135.

Aykar, A. N., & Yurdakal, İ. H. (2021). Early childhood teachers views on emergency remote teaching (ERT). Journal of Primary Education, 3(2), 6-14. https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.2.1

Balaman, F., & Hanbal Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (Covid- 19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri [The Opinions of Teachers about Compulsory Distance Education due to Corona Virus (Covid-19)]. Journal of the Human and Social Sciences Researches, 10(1), 52-84.

Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koranavirüs (COVID-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma [A study on effectiveness of distance education, as a return of coronavirus (covid-19) pandemic process]. AJER, 5(2), 368-397.

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını [The past, present and future of the distance education in Turkey]. AUAd, 3(2), 85-124.

Brom, C., Lukovsky, J., Gregor, D., Hannemann, T., Strakova, J. & Svoricek, R. (2020). Mandatory home education during the COVID-19 lockdown in the Czech Republic: A rapid survey of 1st – 9th graders’ parents. Researchgate. https://www.researchgate.net/publication/340738244.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (24th Edition). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Can Yaşar, M., & Ünsal Kaya, Ü. (2018). Türkiye’de 37-72 aylık çocuk profili [Child profile of 37-72 months old in Turkey]. A. Köksal- Akyol (Ed.). Erken çocukluk döneminde gelişim- II (36-72 ay) [Development in early childhood- II (36-72 months)] içinde (pp. 9-47). Ankara: Anı Yayıncılık.

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları [Coronavirus (Covid-19) pandemic and pedagogical reflections: Open and distance education applications in Turkey]. AUAd, 6(2), 11-53.

Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Demir, F., & Özdaş, F. (2020). Covid-19 sürecindeki uzaktan eğitime ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi [Examining teachers’ opinions related to distance education in the COVID-19 process]. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 273-292. https://doi.org/10.37669/milliegitim.775620

Demir, S., & Kale, M. (2020). Öğretmen görüşlerine göre Covid-19 küresel salgını döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim sürecinin değerlendirilmesi [Investigation of the Distance Education Process by the Teachers 'Opinions in the Period of the Covid-19 Pandemia]. Turkish Studies, 15(8), 3445-3470. doi: https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44492

Dong, C., Cao, S., & Li, H. (2020). Young children’s online learning during COVID-19 pandemic: Chinese parents’ beliefs and attitudes. Children and Youth Services Review, 118, 1-9. [105440]. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105440

Erbay, E. (2008). Okul öncesi eğitim alan ve almayan ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin sosyal becerilere sahip olma düzeyleri [The level of having social skills of the pre-school educated and not pre-school educated students at first class of primary schools]. (Master's dissertation). Pamukkale University, Denizli, Turkey.

Gay, L. R., Mills, G. E., & Airasian, P. W. (2012). Educational research: competencies for analysis and applications (10th Edition). Boston: Pearson.

Genç, S. Z. (2005). İlköğretim 1. kademedeki okul-aile işbirliği ile ilgili öğretmen ve veli görüşleri [Teachers and parents views about school-family relationship at firts level of primary education]. The Journal of Turkish Educational Sciences, 3(2), 227-243.

Gökçe, O. (2006). İçerik analizi: Kuramsal ve pratik bilgiler [Content analysis: Theoretical and practical information]. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Gökdaş, Y., & Kayri, Ö. (2005). E-öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar, çözüm önerileri [E-learning – the problems and solution recommends in terms of turkey situation]. Yüzüncü Yıl University Journal of Education Faculty, 2(2), 1-20.

Gravetter, J. F., & Forzano, L. B. (2012). Research methods for the behavioral sciences (4th Edition). USA: Linda Schreiber-Ganster

Hao, W. (2020). Policy Update: Remote learning in early childhood. National Association of State Boards of Education, 27(6). Retrieved November 10, 2021 from: https://nasbe.nyc3.digitaloceanspaces.com/2020/06/Hao_ECE-RemoteLearning-Final.pdf

Hartatik, S.F., & Bia’yuni, A.N.F. (2020). The teaching and learning practice preformed by pre-school teachers during COVID 19 outbreak. Journey, 3(2), 89-94.

Hughes, C. (2020). Some implications of COVID-19 or remote learning and the future of schooling. Current and Critical Issues in Curriculum, Learning and Assessment, 36, 3-17. Retrieved November 10, 2021 from: https://learningportal.iiep.unesco.org/en/library/some-implications-of-covid%e2%80%9019-forremote-learning-and-the-future-of-schooling

İçen, M. (2021). Suggestions on education during the COVID-19 pandemic process. Journal of Social Sciences and Education, 4(1), 1-10. https://doi.org/10.53047/josse.919643

Kağıtçıbaşı, Ç., Sunar, D., Bekman, S., & Cemalcılar, Z. (2005). Erken müdahalenin erişkinlikte süren etkileri: Erken Destek Projesi’nin ikinci takip araştırmasının ön bulguları [The lasting effects of early intervention into adulthood: Preliminary findings of the Early Support Project's second follow-up study]. Retrieved November 10, 2021 from: https://www.acev.org/wpcontent/uploads/2017/11/erken_mudahalenin_-eriskinlikte_suren_etkileri.pdf

Karip, E. (2020). COVID-19: Okulların kapatılması ve sonrası [COVID-19: School closures and beyond]. Retrieved November 10, 2021 from: https://tedmem.org/vurus/covid-19-okullarin-kapatilmasi-ve-sonrasi

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim [Distance education]. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Kılıç, B. (2020). Analysis of the change caused by the isolation process in work and communication forms based on research assistants working at the faculties of communication. EGEMIA, (7), 87-106.

Kim, J. (2020). Learning and teaching online during COVID 19: Experiences of student teachers in an early childhood education practicum. International Journal of Early Childhood, 52, 145-158. https://doi.org/10.1007/s13158-020-00272-6

Kırık, A. M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu [Historical development of distance education and the situation in Turkey]. Marmara University Journal of Communication, 0(21), 73-94.

Kuset, Ş., Özgem, K., Şaşmacıoğlu, E., & Güldal Kan, Ş. (2021). Evaluation of the impact of distance education on children in preschool period: Teachers’ opinions. Near East University Journal of Education Faculty (NEUJE), 4(1), 78-87.

Lau, J., Yang, B., & Dasgupta, R. (2020). Will the coronavirus make online education go viral? Retrieved November 10, 2021 from: https://www.timeshighereducation.com/features/will-coronavirus-make-online-education-go-viral

McNeill, J. (2020). 4 tips for delivering distance learning to Pre-K students. Retrieved November 10, 2021 from: https://eab.com/insights/expert-insight/independentschool/tips-for-delivering-distance-learning-to-pre-k-students/

Miles, M. B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd Edition). California: SAGE Publications.

Ministry of Health (2020). What is COVID-19? Retrieved November 10, 2021 from: https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66300/covid-19-nedir-.html

Mohan, G., McCoy, S., Carroll, E., Mihut, G., Lyons, S., ve Domhnaill, C. M. (2020). Learning for all? Second-level education in Ireland during Covid-19. Dublin: The Economic and Social Research Institute. (ESRI Survey and Statistical Report Series).

Moore, M., & Kearsley, G. (2011). Distance Education: A Systems View of Online Learning. (3rd Edition). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage Learning.

Özkul, R., Kırnık D., Dönük, O., Altunhan, Y., & Altunkaynak, Y. (2020). Uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri: Ölçek çalışması [Teachers' Views on Distance Education Applications: Scale Study]. Turkish Studies, 15(8), 3655-3667.

Pınar, M. A., & Dönel Akgül, G. (2020). The opinions of secondary school students about giving science courses with distance education during the COVID-19 pandemic. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 461-486.

Republic of Turkey Ministry of National Education (2020). Bakan Selçuk, koronavirüs'e karşı eğitim alanında alınan tedbirleri açıkladı [Minister Selçuk announced the measures taken in the field of education against the coronavirus]. Retrieved November 10, 2021 from: https://www.meb.gov.tr/bakan-selcuk-koronaviruse-karsi-egitim-alaninda-alinan-tedbirleri-acikladi/haber/20497/tr

Solak, H.İ., Ütebay, G., & Yalçın, B. (2020). Uzaktan eğitim öğrencilerinin basılı ve dijital ortamdaki sınav başarılarının karşılaştırılması [Comparison of distance education students' exam success in print and digital media]. AUAd, 6(1), 41-52.

Tabuk, M., İnan, M., & Tabuk, M. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarının matematik becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi [Examining the Mathematical Skills in Preschool Children in Terms of Some Variables]. EUJEF, 20(1), 184-201. https://doi.org/10.17556/erziefd.290963

Viner, R.M., Russell, S.J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C., & Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. Lancet Child Adolescence Health, 4(5), 397-404.

Yalman Polatlar, D., & Bayram Tuncay, E. (2020). Pandemi sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe dair görüşlerinin incelenmesi [Investigation of the preschool teachers' views about profession in the pandemic process]. F. Meriçli & A. Movlyanov (Ed.), World Children Conference Proceedings Book by Iksad Publishing House, içinde (pp.296-297). Turkey: Ankara.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in social sciences] (8th Edition). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E., Güner, B., Mutlu, H., Doğanay, G., & Yılmaz, D. (2020). Veli algısına göre pandemi dönemi uzaktan eğitim sürecinin niteliği [The quality of distance education process in pandemic period according to parent perception]. Konya: Palet Yayınları.

Yorgancı, S. (2014). WEB tabanlı uzaktan eğitim yönteminin öğrencilerin matematik başarılarına etkileri [The effects of web based distance education method on students’ mathematics achievements]. Kastamonu Education Journal, 23(3), 1401-1420.

Yürek, E. (2021). Okul öncesi eğitimde uzaktan eğitimin uygulanabilirliğine yönelik okul öncesi öğretmenlerinin ve alandaki akademisyenlerin görüşlerinin incelenmesi [Analysis of preschool teachers and scholars opinions regarding the applicability of distance education in preschool education]. (Master's dissertation). Fatih Sultan Mehmet Vakıf University, İstanbul, Turkey.

Zhong, R. (2020). The coronavirus exposes education’s digital divide. Retrieved November 10, 2021 from: https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/china-schools-coronavirus.html

Additional Files

Published

2022-08-04

How to Cite

Düzyol, E., & Yıldırım, G. (2022). Examination of the Opinions of Pre-School Teachers Regarding the COVID-19 Pandemic Period’s Reflection of Pre-School Education. Psycho-Educational Research Reviews, 11(2), 261–280. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N2.17