General Trends in Research on the Fact of Migration in Turkish and Social Studies Education

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N1.19

Keywords:

Turkish education , Social Studies education , Migration , Descriptive content analysis , Research trends

Abstract

Migration is known to cause problems in many areas such as economic, social, cultural, legal, security and education. In this context, migration leads to some changes and transformations that will require social and cultural harmony. Adapting to these changes is through education. When it comes to social and cultural harmony, Turkish and Social Studies education comes to mind. Therefore, it is necessary to examine the studies dealing with how the phenomenon of migration and its elements are transferred to the Turkish and Social Studies educational environment and teaching processes. In this study, it is aimed to systematically analyze the researches on the phenomenon of migration in Turkish and Social Studies education as a whole and to determine its general tendency. In this qualitative study, data were collected by document review. A total of 12 studies, four in Turkish education and eight in Social Studies education, were examined. Descriptive content analysis was used in the analysis of these studies. As a result of the analyzes, it was determined that the researches were mostly structured with a qualitative approach and the type and size of the sample/workgroup/data source, data collection methods/tools, and data analysis methods supported this. When the research results are evaluated in general, it is recommended to increase the number of studies on the phenomenon of migration in Turkish and Social Studies education and the number of studies that determine the general trend of these studies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Açıkalın, N. Ş., & Neyişçi, N. (2020). A review of graduate dissertations on migration in Turkey: 1967-2018. OPUS-International Journal of Society Researches, 16(29), 12-33. https://doi.org/10.26466/opus.783901

Adıgüzel, Y. (2016). Göç sosyolojisi (Sociology of migration). Nobel Publications.

Ağın, C., Zengin-Çelik, H., & Tezcan, S. (2021). Göç, kentsel dönüşüm ve devingenlik ilişkisinin yapılmış araştırmalar üzerinden okunması (Reading the relationship between migration, urban transformation and mobility through researches executed). Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (32), 776-790. https://doi.org/10.31590/ejosat.1039342

Alkar, E., & Atasoy, E. (2020). Türkiye’de göç üzerine yapılan doktora tezlerine yönelik bir içerik analizi (A content analysis of PhD theses on migration in Turkey). Tesam Akademi Dergisi, 7(1), 67-89. http://dx.doi.org/10.30626/tesamakademi.696174

*Akkaya, M. (2012). Sosyal Bilgilerde göç konusunun drama yöntemiyle öğretiminin akademik başarıya etkisi (The effect of teaching the subject of migration in Social Studies with drama method on academic success). (Pub. No. 317051) [Master’s Thesis, Gazi University]. YÖK Higher Education Theses Center, Türkiye.

Aksu-Kocatürk, G. (2021). Türkiye’de kentleşme ve göç olgusuyla ilgili makalelerin dönemsel olarak incelenmesi (Periodic analysis of articles on urbanization and migration in Turkey). Kent ve Çevre Araştırmaları Dergisi, 3(1), 4-27. https://doi.org/10.48118/yykentcevre.874607

Apak, H. (2018). Türkiye’de sosyal hizmet lisansüstü tezlerinin göç bağlamında değerlendirilmesi (evaluation of social work graduate theses in turkey in the context of migration). Kadim Akademi SBD, 2(2), 123-135. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kadimsbd/issue/37337/494332

Avcıoğlu, G. Ş. (2020). Türkiye’de akademik göç çalışmaları: göç literatür taraması (Academic migration studies in Turkey: migration literature review). Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi, 4, 76-82. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/nosyon/issue/56386/782027

Aydın, G., & Altuntaş-Gürsoy, İ., (2022). Yabancı/ikinci dil olarak Türkçe öğretimi alanyazınında Suriyeliler: bir eğilim araştırması (Syrians in the literature of teaching Turkish as a foreign/second language: a trending research). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 12(3),1427-1447. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1135087

Bastaban, Ü., & Yılmaz, H. (2022). Türkiye’de resim ve müzik alanında göç üzerine yapılan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik tezlerine yönelik bir içerik analizi (A content analysis of master's, doctorate theses and proficiency in art theses on migration in the field of painting and music in Turkey). In Mustafa Bulat & Önder Yağmur (Eds.), Sanat araştırmaları (Art researches) (pp. 186-203). Detay Publications.

Bozkaya, H. (2021). Göç ve göçmenlerin eğitimi ile ilgili Türkiye’deki doktora tezlerinin incelenmesi: bir içerik analizi çalışması (Examination of doctoral theses on migration and migrants education in Turkey: a content analysis study). Millî Eğitim, 50(1), 1013-1030. https://doi.org/10.37669/milliegitim.960008

Canbey-Özgüler, V. (2019). “Dergipark” kapsamındaki akademik dergilerde “göç ve uyum” başlıklı makalelerin incelenmesi (Examining the articles on "migration and integration" in academic journals within the scope of "Dergipark"). http://indexive.com/uploads/papers/pap_indexive15944962112147483647.pdf

Coşkun, E., Sarıalioğlu, Ö., & Dinçer, C. G. (2020). Göç araştırmalarında söylem, yöntem ve etik: Feminist bir yöntem mümkün mü? (Discourse, method and ethics in migration studies: Is a feminist method possible?). Fe Dergisi, 12(1), 70-81. https://doi.org/10.46655/federgi.745812

Creswell, J. W. (2003). Research design-qualitative quantitative and mixed methods approaches (second ed.). Sage Puplications.

Çağlar, T. (2018). Göç çalışmaları için kavramsal bir çerçeve (A conceptual framework for migration studies). Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 26-49. https://dergipark.org.tr/tr/pub/iisbf/issue/37674/413560

Çalık, M., & Sözbilir, M. (2014). İçerik analizinin parametreleri (Parameters of content analysis). Eğitim ve Bilim, 39(174) 33-38. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/3412/786

*Çetin, T., Kilcan, B., Güneş, C., & Çepni, O. (2015). Examining secondary school students’ perceptions of the concept of migration: a qualitative study. International Journal of Education, 7(3), 97-120. http://dx.doi.org/10.5296/ije.v7i3.8025

Demircioğlu, İ. H. (2013). Tarih ders kitabı yazımında yeni yaklaşımlar (New approaches in history textbook writing). Karadeniz Araştırmaları, 10(38), 119-133. https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/146813/

*Dündar, H., & Kenyon, E. (2020). Migration and immigrants in Social Studies textbooks (Turkey and US Sample). International Electronic Journal of Elemantary Education, 12(4), 359-37. https://doi.org/10.26822/iejee.2020459465

Dündar, H., & Usluoğlu, B. (2022). Göç ve göçmenlere yönelik ilkokul eğitimi süreçlerini kapsayan çalışmaların incelenmesi (Examination of studies including primary school education processes for migration and migrants). Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi, 11(2), 84-99. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2757357

*Esendemir, N., & Ertaş, N. (2018). Ortaokul Türkçe ders kitaplarındaki göç olgusuna dair unsurlar (Elements of migration in secondary school Turkish textbooks). Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 72-80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusob/issue/41879/505342

*Göğebakan-Yıldız, D. (2017). Migration fact from perspective of Turkish prospective teachers and its effect on education. European Journal of Education Studies, 3(8), 539-557. https://doi.org/10.5281/zenodo.841876

*Gülüm, K., & Ulusoy, K. (2008). Sosyal Bilgiler dersinde göç konusunun işlenişinde halk türkülerinin kullanılması (örnek bir çalışma) (The use of folk songs in the teaching of the subject of migration in the Social Studies lesson). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(26), 112-127. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6140/82384

Haydaroğlu, C. (2022). İktisat alanında göç konusunda yapılan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi (Bibliometric analysis of graduate theses on migration in economics). Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(2), 349-369. https://doi.org/10.30692/sisad.1093130

IOM (Uluslararası Göç Örgütü). (2009.) Göç terimleri sözlüğü (Glossary of migration terms). Cenevre: IOM, Publication No: 18.

United Nations General Assembly. (1948). Universal declaration of human rights. https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/9a3bfe74-cdc4-4ae4-b876-8cb1d7eeae05.pdf

Kabasakal, Z., & Soylu, Y. (2022) Türkiye’de göç konusunda psikososyal değişkenlerle çalışılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (Examination of postgraduate theses on migration in Turkey executed with psycho-social variables). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(Special Issue), 167-177. http://dx.doi.org/10.16953/deusosbil.1055648

Kara, M., & Özenç, M. (2021). Suriyeli göçmen öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlara odaklanan araştırmaların eğilimleri: betimsel içerik analizi (Trends of studies focusing on problems encountered in the education of Syrian immigrant students: a descriptive content analysis). Millî Eğitim, 50(1), 249-279. https://doi.org/10.37669/milliegitim.957676

Kardeş, S. (2021). Türkiye’de eğitim alanında mültecilerle ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi (Examination of postgraduate theses regarding refugees in the field of education in Turkey). Millî Eğitim, 50(1), 837-855. https://doi.org/10.37669/milliegitim.882612

*Kılcan, B., & Şimşek, Ü. (2021). Investigation of social studies curriculum in regards to migrant, refugee, asylum-seekers concepts. Participatory Educational Research, 8(1), 395-408. https://doi.org/10.17275/per.21.23.8.1

Koçak, Y., & Terzi, E. (2012). Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri (The phenomenon of migration in Turkey, the effects of immigrants on cities and solution suggestions). Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(3), 163-184. https://www.kafkas.edu.tr/dosyalar/iibfdergi/file/03/7.pdf

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Sage Publications.

Mutluer, M. (2003). Uluslararası göçler ve Türkiye (International migration and Turkey). Çantay Bookstore.

Özgüzel, S., Tümkaya, S., Aybek, B., İşcan, E. & Çelebi, E. (2020). Yabancı uyruklu çocukların eğitim ve okul güvenliği sorunları (Education and school safety problems of foreign children). In İsmail H. Demircioğlu, Zakir Avşar, Ebru Demircioğlu, Can Ozan Tuncer (Eds.), Güvenli okul (Safe school). (pp. 111-145). Pegem Akademi.

*Pehlivan Yılmaz, A., & Günel, E. (2021). Investigation of changing and unchanging phenomenon of migration in social studies textbooks and the curricula. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 22(2), 1713-1749. https://doi.org/10.17679/inuefd.903588

*Rüzgâr, M. A. (2014). 6. sınıf Sosyal Bilgiler dersindeki İpek Yolunda Türkler ünitesinde geçen göç kavramının drama yöntemiyle işlenmesinin öğrenci başarısına etkisi (The effect of teaching the concept of migration in the unit of Turks on the Silk Road in the 6th grade Social Studies lesson with drama method on student success). (Pub. No. 358227) [Master’s Thesis, Giresun University]. YÖK Higher Education Theses Center, Türkiye.

*Şahin, H. (2020). Göç olgusu, mülteci çocukların eğitimi ve Suriyeli mülteci çocukların Türk eğitim sistemine entegrasyonu süreci (The phenomenon of migration, education of refugee children and integration process of Syrian refugee children into the Turkish education system). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(1), 377-394. https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/53329/710385

Türk Dil Kurumu (2022). Türkçe sözlük (Turkish dictionary). www.tdk.gov.tr

*Utaş, İ. (2019). Suriyeli sığınmacı 7. sınıf öğrencilerinin göç konusuna ilişkin görüşlerinin incelenmesi. (Examining the 7th grade Syrian refugee students’ views on migration). (Pub. No. 552370) [Master’s Thesis, Ömer Halisdemir University]. YÖK Higher Education Theses Center, Türkiye.

*Yeniçeri, Y. (2016). 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitaplarında göç olgusu. (The phenomenon of migration in 5th, 6th, 7th and 8th grade Turkish textbooks). In Melike Günyüz, Bican Veysel Yıldız & Tacettin Şimşek (Eds.), III. Uluslararası çocuk ve gençlik edebiyatı sempozyumu bildiriler kitabı (pp. 171-177). Step Publishing.

Yerli, G. (2018). Türkiye’de göç ve mülteci konusunda yapılmış lisansüstü akademik faaliyetler üzerine bir inceleme (A study on graduate academic activities on migration and refugees in Turkey). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 347-358. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2451

* Even though there is no cited in the article, it shows the studies examined within the context of the article.

Additional Files

Published

2023-04-22

How to Cite

Demircioğlu, E. ., & Altuntaş Gürsoy, İlke . (2023). General Trends in Research on the Fact of Migration in Turkish and Social Studies Education. Psycho-Educational Research Reviews, 12(1), 306–320. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N1.19