The Effect of Augmented Reality and Mobile Application Supported Instruction Related to Different Variables In 7th Grade Science Lesson

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N2.21

Keywords:

Science Teaching, Augmented Reality, Mobile Application, Solar System, Academic Success, Attitude Towards Astronomy, Motivation, Anxiety

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of augmented reality and mobile application supported instruction on students’ academic achievement, attitude towards astronomy, anxiety and motivation towards learning science in the “Solar System and Beyond/Earth and Universe” units in seventh grade Science lesson. In the study, pre-test-post-test control group quasi-experimental design was used. The study group consisted of 56 students (29 students in the experimental and 27 students in the control group) selected with the convinience sampling method, who were studying in 7th grades of a secondary school in Hatay province, Turkey. Data was collected through the “Solar System and Beyond Success Test” (SSBST) developed by the researcher; “Science Learning Anxiety Scale” (SLAS) developed by Yıldırım (2015) “Astronomy Attitude Scale” (AAS) developed by Zeilik, Schau and Mattern (1999) and adapted into Turkish by Bilici, Armağan, Çakır and Yürük (2012) and “Students’ Motivation Scale for Science Learning” (SMSS) developed by Tuan, Chin and Shieh (2005) and adapted to Turkish by Yılmaz and Çavaş (2007) was used. The data were analyzed using descriptive statistics as the mean, standard deviation, frequency percentage values, and the inferential statistics as dependent and independent t-tests. As a result, it was found that mobile application and augmented reality supported instruction had a positive impact on academic success, did not have any effect on anxiety and motivation towards the lesson, and negatively affected attitude towards the content according to the methods suggested by the current program.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mehmet Coşkun

Teacher
Science Education Hatay Mustafa Kemal Üniversity Turkey
E-mail: m_coskun2@hotmail.com
ORCID: 000-0003-4838-0869

Yasemin Koç

Assist. Prof. Dr.
Science Education Hatay Mustafa Kemal Üniversity Turkey
E-mail: yaseminkoc83@hotmail.com
ORCID: 0000-0003-4918-9054

References

Abdüsselam, Mustafa Serkan, and Karal, Hasan. “Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. Sınıf manyetizma konusu örneği”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4) (2012): 170-181.

Abdüsselam, Mustafa Serkan. “Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının kullanımlarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri: 11. Sınıf manyetizma konusu örneği.” Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(1) (2014): 59-74.

Akçayır, Murat. “Fen laboratuvarında artırılmış gerçeklik uygulamalarının üniversite öğrencilerinin laboratuvar becerilerine, tutumlarına ve görev yüklerine etkisi” (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2016).

Akkoyunlu, Buket. “Bilgisayar ve eğitimde kullanılması”. Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, 3(4) (1998): 5. Aktamış, Hilal, & Arıcı, Volkan Aydın. “Sanal gerçeklik programlarının astronomi konularının öğretiminde kullanılmasının akademik başarı ve kalıcılığa etkisi”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (2) (2013): 58-70.

Anagün, Şengül S., Ağır, Oktay & Kaynaş, Esra. “İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendiklerini Günlük

Yaşamlarında Kullanım Düzeyleri”. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi. (2010).

Başal, Suphan. C. “Artırılmış Gerçeklik ve Karekod Teknolojileri Kullanılarak Geliştirilen Mekanik Laboratuvarı Deneylerinin Bazı Değişkenler Üzerindeki Etkisinin Araştırılması” (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2019).

Bayraktar, Erkan, & Kaleli, Fatih. Sanal gerceklik ve uygulama alanlari. Akademik Bilişim, (2007): 1-6.

Baysan, Emre, & Uluyol, Çelebi. “Arttırılmış gerçeklik kitabının (ag-kitap) öğrencilerin akademik başarılarına etkisi ve eğitim ortamlarında kullanımı hakkında öğrenci görüşleri”. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 7(14) (2016): 55-78.

Baysan, Emre. “Artırılmış gerçeklik kitap (AG-Kitap) kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi ve ortamla ilgili öğrenci görüşleri” (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2015).

Behera, Santosh K. “M-learning: A new learning paradigm”. International Journal on New Trends in Education and Th eir Implications, 4(2) (2013): 24-34.

Bicen, Hüseyin & Bal, Erkan. “Determination of student opinions in augmented reality”. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 8(3) (2016): 205- 209.

Bilici-Canbazoğlu, Sedef, Armağan-Öner, Fulya, Çakır-Kozcu, Nevin & Yürük, Nejla. “Astronomi tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması”. Journal of Turkish Science Education, 9(2) (2012): 116-127.

Buluş-Kırıkkaya Esma, & Şentürk Melek. “Güneş sistemi ve ötesi ünitesinde arttırılmış gerçeklik teknolojisi kullanılmasının öğrenci akademik başarısına etkisi”. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1) (2018): 181-189. Büyüköztürk, Şener, Çakmak, Ebru.K., Akgün, Özcan.E., Karadeniz, Şirin. Ve Demirel, Funda. “Bilimsel araştırma yöntemleri”. Ankara: Pegem Yayıncılık. (2010).

Cai, Su, Chiang, Feng-Kuang & Wang, Xu. “Using the Augmented Reality 3D technique for a convex 311nivers experiment in a physics course”. International Journal of Engineering Education. 29(4) (2013): 856–865.

Canpolat, Erdal & Ayyıldız, Kübra. “8. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi bilgilerini günlük yaşam ile ilişkilendirebilme düzeyleri”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1) (2019): 21-39.

Chen, Cheng-Ping & Wang, Chang-Hwa. “Employing augmented-reality-embedded instruction to disperse the 311niversity of individual differences in earth science learning”. Journal of Science Education and Technology, 24(6) (2015): 835–847.

Chiang, Tosti. H. C., Yang, Stephen. J. H., & Hwang, Gwo. Jen. “An augmented realitybased mobile learning system to 311nivers students’ learning achievements and motivations in natural science ınquiry activities”. Journal of Educational Technology & Society, 17(4) (2014): 352-365.

Çakır, Recep, Solak, Ekrem, & Tan, Sabri, S. “Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile ingilizce kelime öğretiminin öğrenci performansına etkisi”. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1) (2015): 45‐58.

Çankaya, Büşra & Girgin, Sönmez. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin fen bilimleri dersi akademik başarısına etkisi. Journal of Social and Humanities Sciences Research, 5(30) (2018): 4283-4290.

Çavaş, Bülent, Huyugüzel, Pınar & Can, Bilge. “Eğitimde sanal gerçeklik”. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (2004): 110-116.

Dede, Yüksel & Yaman, Süleyman. “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Necatibey Eğitim Fakültesi, Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1) (2008): 19-37.

Delello, Julie. A. “Insights from pre-service teachers using science-based augmented reality”. Journal of Computers in Education, 1(4) (2014): 295–311. Demirel, Tuba. “Argümantasyon yöntemi destekli artırılmış gerçeklik uygulamalarının akademik başarı, eleştirel düşünme becerisi, fen ve teknoloji dersine yönelik güdülenme ve argümantasyon becerisi üzerindeki etkisinin incelenmesi” (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. (2017).

Demirer, Veysel & Erbaş, Çağdaş. “Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Açıdan Değerlendirilmesi”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3) (2015): 802-813.

Erbaş, Çağdaş. “Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarı ve motivasyonuna etkisi” (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Isparta. (2016).

Eroğlu, Büşra. “Ortaokul öğrencilerine astronomi kavramlarının artırılmış gerçeklik uygulamaları ile öğretiminin değerlendirilmesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. (2018).

Ersoy, Hasan, Duman, Emel & Öncü, Semiral. “Artırılmış gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma”. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 5(1) (2016): 39-44.

Fraenkel, Jack, R. & Wallen, Norman. E. “How to design and evaluate educational research”. (2000).

Furió, D., Juan, M.-C., Segui, I. ve Vivó, R. “Mobile learning vs. traditional classroom lessons: a comparative study”. Journal of Computer Assisted Learning, 31(3) (2015): 189–201.

Gül, Kağan. “Bilgisayar donanım öğretimi için artırılmış gerçeklik materyalinin geliştirilmesi ve etkililiğinin incelenmesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Ankara. (2016).

Gülseçen, Sevinç. “Bilgi teknolojisinin astronomi araştırmalarına ve eğitim öğretimine etkileri”. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, 1, (2002): 10-15.

Gün, Ezgi. “Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin uzamsal yeteneklerine etkisi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2014).

Hsiao, Kuei-Fang, Chen, Nian-Shing. Ve Huang, Shih-Yu. “Learning while exercising for science education in augmented reality among adolescents”. Interactive Learning Environments, 20(4) (2012): 331–349.

Huang, Tien-Chi, Chen, Chia-Chen & Chou, Yu-Wen. Animating eco-education: To see, feel, and discover in an augmented reality-based experiential learning environment. Computers ve Education, 96 (2016): 72–82.

Hwang, Gwo-Jen, Wu, Po-Han, Chen, Chi-Chang ve Tu, Nien-Ting. Effects of an augmented reality-based educational game on students’ learning achievements and attitudes in real-world observations. Interactive Learning Environments, 24(8) (2016): 1895–1906. Ibáñez, Maria, Blanca, Di Serio, Ángela, Villarána, Diego & Kloos, Carlos. “Experimenting with electromagnetism using augmented reality: Impact on flow student experience and educational effectiveness”. Computers & Education, 71, (2014): 1–13.

İbili, Emin. “Geometri dersi için artırılmış gerçeklik materyallerinin geliştirilmesi, uygulanması ve etkisinin değerlendirilmesi” (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. (2013).

Kalaycı, Şeref. (Ed.) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım. (2016).

Kaufmann, Hannes & Schmalstieg, Dieter. “Mathematics and geometry education with collaborative augmented reality”. In ACM SIGGRAPH 2002 conference abstracts and applications, (2002): 37-41.

Kayabaşı, Alper. “4D mobil uygulamaların fen eğitiminde başarıya ve öğrenci tutumlarına etkisinin değerlendirilmesi” (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ağrı. (2016).

Korucu, Agah T., Gençtürk, Tarık & Sezer, Cem. “Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrenci başarı ve tutumlarına etkisi”. In XVIII. Akademik Bilişim Conference, Aydın, Turkey. (2016).

Küçük, Sevda, Yılmaz, Rabia & Göktaş, Yüksel. “İngilizce öğreniminde artırılmış gerçeklik: Öğrencilerin başarı, tutum ve bilişsel yük düzeyleri”. Eğitim ve Bilim, 39(176) (2014): 393- 404.

Moldovan, Arghir-Nicolae, Weibelzahl, Stephan & Muntean, Cristina. H. “Energy-aware mobile learning: Opportunities and challenges”. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 16(1) (2013): 234-265. Nuhoğlu, Hasret. “İlköğretim Fen ve Teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi”. İköğretim Online, 7(3) (2008): 627–639. Onbaşılı, Ümit.İ. “Artırılmış gerçeklik uygulamalarının ilkokul öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik tutumlarına ve fen motivasyonlarına etkisi”. Ege Journal of Education, 19(1) (2018): 320-337.

Özarslan, Yasin. “Genişletilmiş Gerçeklik ile Zenginleştirilmiş Öğrenme Materyallerinin Öğrenen Başarısı ve Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi” (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir. (2013).

Özdemir, Muzaffer. “Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile öğrenmeye yönelik deneysel çalışmalar: Sistematik bir inceleme”.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2) (2017): 609-632.

Perez-Lopez, David & Contero, Manuel. Delivering educational multimedia contents through an augmented reality application: A case study on its impact on knowledge acquisition and retention. Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 12(4) (2013): 19–28.

Quinn, Clark. mLearning: Mobile, wireless, in-your-pocket learning. LiNE Zine, 2006 (2000). 1-2.

Rashvand, Habib F., and Kuei-Fang Hsiao. “Smartphone intelligent applications: a brief review.” Multimedia Systems 21(1) (2015): 103-119.

Sırakaya, Mustafa, and Didem Alsancak Sırakaya. “Artırılmış gerçekliğin fen eğitiminde kullanımının tutum ve motivasyona etkisi.” Kastamonu Eğitim Dergisi 26(3) (2018): 887-905.

Sırakaya, Mustafa. “Artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarıları, kavram yanılgıları ve derse katılımlarına etkisi.” Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2015).

Sin, Aw Kien, and Halimah Badioze Zaman. “Live Solar System (LSS): Evaluation of an Augmented Reality book-based educational tool.” 2010 International Symposium on Information Technology. 1(2010): 1-6.

Solak, Ekrem, and Recep Cakir. “Exploring the Effect of Materials Designed with Augmented Reality on Language Learners’ Vocabulary Learning.” Journal of Educators Online 12(2) (2015): 50-72.

Sullivan, Gail M., and Richard Feinn. “Using effect size or why the P value is not enough.” Journal of graduate medical education 4(3) (2012): 279. Şahin, Dilara. “Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile yapılan fen öğretiminin ortaokul öğrencilerinin başarılarına ve derse karşı tutumlarına etkisi.” Unpublished Master Thesis), Ataturk University, Institute of Educational Sciences, Department of Mathematics and Science Education, Erzurum (2017).

Şentürk, Melek. “Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının yedinci sınıf “güneş sistemi ve ötesi” ünitesinde kullanılmasının öğrencilerin akademik başarı, motivasyon, 312nivers teknolojiye yönelik tutumlarına etkisinin 312nivers dört gruplu modelle incelenmesi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Kocali Üniversitsi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli (2018).

Taşdemir, Adem, & Murat Demirbaş. “İlköğretim öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde gördükleri konulardaki kavramları günlük yaşamla ilişkilendirebilme düzeyleri.” Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 7(1) (2010): 124-148.

Timur, Betül, & Muzaffer Özdemir. “Fen Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri.” Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi.10 (2018): 62-75.

Timur, Betül, Timur, Serkan, Özdemir, Muzaffer and Şen, Cansu. “Challenges encountered in the teaching of units in the primary science course curriculum solution and recommendation.” Journal of Theory and Practice in Education, 12(2) (2016): 389402

Tuan, Hsiao‐Lin, Chi‐Chin Chin, and Shyang‐Horng Shieh. “The development of a questionnaire to measure students’ motivation towards science learning.” International journal of science education 27(6) (2005): 639-654.

Uluyol, Çelebi, and Selami Eryılmaz. “Examining pre-service teachers’ opinions regarding to augmented reality learning.” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 34(3) (2014).

Vilkoniene, Margarita. “Influence of Augmented Reality Technology upon Pupils’ Knowledge about Human Digestive System: The Results of the Experiment.” Online Submission 6(1) (2009): 36-43.

Wang, Hung-Yuan, Duh, Henry, Been-Lirn, Li, Nai, Lin, Tzung-Jin, & Tsai, Chin- Chung. “An investigation of 312niversity students’ collaborative inquiry learning behaviors in an augmented reality simulation and a traditional simulation.” Journal of Science Education and Technology, 23(5), (2014): 682-691.

Wojciechowski, Rafał, and Wojciech Cellary. “Evaluation of learners’ attitude toward learning in ARIES augmented reality environments.” Computers & education 68 (2013): 570-585.

Wolters, C. A., and Holly Rosenthal. “The relation between students’ motivational beliefs and their use of motivational regulation strategies.” International journal of educational research 33.7-8 (2000): 801-820.

Yıldırım, Serkan. “Fen bilimleri dersinde artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin başarısına, motivasyonuna, problem çözme becerilerine yönelik algısına ve tutumlarına etkisi.” Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara (2016).

Yılmaz, Hülya, and Pınar Huyugüzel Çavaş. “Reliability and validity study of the Students’ Motivation toward Science Learning (SMTSL) Questionnaire.” İlköğretim online 6(3) (2007): 430-440.

Yildirim, Bekir. “Fen bilimleri öğrenme kaygı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması.” Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 3(1) (2015): 33-43.

Zeilik, Michael, Candace Schau, and Nancy Mattern. “Conceptual astronomy. II. Replicating conceptual gains, probing attitude changes across three semesters.” American Journal of Physics 67(10) (1999): 923-927.

Zhang, Ji., Sung, Yao-Ting, Hou, Huei-Tse and Chang, Kuo-En. “The development and evaluation of an augmented realitybased armillary sphere for astronomical observation instruction.” Computers & education 73 (2014): 178-188.

Additional Files

Published

2021-08-02

How to Cite

Coşkun, M., & Koç, Y. (2021). The Effect of Augmented Reality and Mobile Application Supported Instruction Related to Different Variables In 7th Grade Science Lesson. Psycho-Educational Research Reviews, 10(2), 298–313. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V10.N2.21