Predictive Roles of Language Learning Strategies, Academic Self-concept, Gender and Grade Level in English Language Learning Achievement

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N1.16

Keywords:

Language learning strategies , Academic self-concept, English language learning, Academic success , Prediction

Abstract

This study aims to identify the factors influential in academic achievement in learning English. The study was conducted with the participation of 522 students who were the ninth, tenth and eleventh graders in an Anatolian High school located in Ankara city centre. The research data were collected with the Turkish version of personal and academic self-concept inventory (PASCI-Fleming & Whalen, 1984) and of strategy inventory for language learning (SILL-Oxford, 1990) (Cesur & Fer, 2007). The data were then analysed through bivariate correlation coefficient and multiple linear regression analysis. As a result, significant correlations were found between academic achievement in English and all sub-factors of learning strategies and of academic self-concept (p<.01). It was found that all the variables analysed (gender as male students, grade 11 as class variable, language learning strategies, academic self) predicted 42% of the variance in academic achievement in English. In the study, it was found that cognitive, compensatory and metacognitive strategies which are language learning strategies positively predicted English academic achievement while affective strategies predicted negatively. In the academic self-dimension of the study, it was found that academic ability and family acceptance positively predicted academic success in English while physical appearance and social anxiety predicted negatively.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adams, G., Turner, H., & Bucks, R. (2005). The experience of body dissatisfaction in men. Body Image, 2(3), 271-283. https://doi.org/10.1016/j.bodyim.2005.05.004.

Adıgüzel, A., & Orhan, A. (2017). Öğrencilerin üstbiliş beceri düzeyleri ile İngilizce dersine ilişkin akademik başarıları arasındaki ilişki. Ihlara Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 5-14. http://ihead.aksaray.edu.tr /tr/

Akar, T. (2013). Denetim odakları farklı lise öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri (Thesis No.347998) [Master dissertation, Afyon Kocatepe Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Akkaş-Baysal, E. (2020). Türkiye’de dil öğrenme stratejileri konusunda yapılan çalışmaların incelenmesi: Meta değerlendirme. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 3(1), 13-27. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ ubed/issue/55132/712262

Akyol, S. Ö., Yıldırım, H., & Sertel, E. (2018). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal görünüş kaygısı, klout skoru ve akademik başarı puanı arasındaki ilişki: Sivrihisar örneği. Erciyes İletişim Dergisi Akademia, 5(3), 76-88. https://doi.org/10.17680/erciyesakademia.340066

Akyüz, M. (2019). The relationship between academic self-concept, academic achievement and l2 learning motivation of high school students in foreign language learning (Thesis No.580026) [Doctoral dissertation, İstanbul Aydın Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Allwright, D. & Bailey K.M. (2004). Focus on the language classroom. an ıntroduction to classroom research for language teachers. (10th ed.). Cambridge University Press.

APA., (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. American Psychiatric Association.

Alptekin, C. (1989). “Yabancı dil öğrenmek Türkçe’yi unutturmaz.” Anadilinde çocuk olmak, yabancı dilde eğitim. (Prepared: Kilimci, A. 34-37). Papirüs Yayınları.

Alyılmaz, S., & Şengül, K. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dil öğrenme stratejilerine dayalı etkinliklerin dilbilgisine yönelik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Dil Dergisi, 169(1), 67-110.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dilder

Anbarlı-Kırkız, Y. (2010). Öğrencilerin İngilizce dersine ait tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki (Thesis No.309008) [Master dissertation, Trakya Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Anderson, N. J. (2003). Scrolling, clicking and reading English: Online reading strategies in a second/foreign language. The Reading Matrix, 3(3), 1-33.

Aslan, O. (2009). The role of gender and language learning strategies in learning English (Thesis No.250767) [Master dissertation, Middle East Technical University]. YÖK Thesis Center.

Aslanargun, E. (2007). Okul-aile işbirliği ve öğrenci başarısı üzerine bir tarama çalışması. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 119-135. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss

Ataman, O. (2017). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik motivasyon düzeyleri ve tutumları ile hazırlık sınıfı başarı puanları arasındaki ilişki (Thesis No.454688) [Master dissertation, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Atan, N. (2003). İkinci yabancı dilde öğrenme stratejilerinin kalıcılığa etkisi (Thesis No.127826) [Master dissertation, Ankara Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Awad, G. H. (2007). The role of racial identity, academic self-concept, and self-esteem in the prediction of academic outcomes for African American students. Journal of Black Psychology, 33(2), 188-207. https://doi.org/10.1177/0095798407299513.

Aydemir, U. V. (2007). İngilizce öğretiminde dil öğrenme stratejileri öğretiminin öğrenci başarısına etkisi (Thesis No.220988) [Master dissertation, Uludağ Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Aydın, S., & Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti. Journal of Language and Linguistic Studies. 4(1), 81-94. https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/58/58

Aykaç, T. (2020). İngilizce dersinde blog kullanımının akademik başarıya ve derse yönelik tutuma etkisi (Thesis No.625332) [Master dissertation, İnönü Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Baş, G. (2012). Öğrenme stratejileri öğretiminin öğrencilerin İngilizce dersindeki akademik başarılarına, tutumlarına ve bilişötesi farkındalık düzeylerine etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 49-71. https://dergipark.org.tr/tr/pub/akukeg/issue/29344/314021

Baş, G. (2014). Lise Öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile İngilizce dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişki. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 166-179. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ deubefd/issue/25112/265124

Baykul, Y. (2015). Eğitimde ve psikolojide ölçme klasik test teorisi ve uygulaması. Pegem Akademi Yayıncılık.

Bekleyen, N. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının dil öğrenme stratejileri kullanımı. Ankara Üniversitesi TÖMER Dil Dergisi, 132, 28-37.

Bölükbaş, F. (2010). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarının başarı cinsiyet-ailenin eğitim düzeyi bağlamında değerlendirilmesi. Turkish Studies, 5(3), 905-918.

http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1477

Bölükbaş, F. (2013). The effect of language learning strategies on learning vocabulary in teaching Turkish as a foreign language. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 55-68. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-207.html

Bremmer, S. (1999). Language learning strategies and language proficiency: Investigating the relationship in Hong Kong. Canadian Modern Language Review, 55(4), 490-514. https://doi.org/10.3138/cmlr.55.4.490

Brown, H. D. (2001). Teaching by principles: an interactive approach to language pedagogy. (2th ed.) Addison Wesley Longman, Inc.

Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (28th ed.). Pegem Akademi.

Büyüktokatlı, N. (2009). İlköğretimde ev ödevi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi (Thesis No.234842) [Master dissertation, Selçuk Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Can, T. (2011). Yaşam boyu öğrenme bağlamında yabancı dil olarak İngilizce ders kitaplarında strateji kullanımı (Thesis No.280842) [Doctoral dissertation, İstanbul Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Can, E., & Can, C. I. (2014). Türkiye’de ikinci yabancı dil öğretiminde karşılaşılan sorunlar. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 43-63. https://dergipark.org.tr/tr/pub/trkefd/issue/21480/230204

Cantekin, Ö. F. (2020). The effects of academic self-concept and organizational factors on academic achievement. Bartın University Journal of Faculty of Education, 9(1), 26-35. http://dx.doi.org/10.14686/buefad.609672

Cesur, M. O., & Fer, S. (2007). Dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 49-74. http://efdergi.yyu.edu.tr/ makaleler/cilt_IV/ii/mo_cesur.pdf.

Cesur, M. O., & Fer, S. (2011). Dil öğrenme stratejileri, stilleri ve yabancı dilde okuma anlama başarısı arasındaki ilişkileri açıklayıcı bir model. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 83-93. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-682.html

Chamot, A. U., Meloni, C.F., & Keatley, C. (2004). Sailing the 5 cs with learning strategies: a resource guide for secondary foreign language educators. National Capital Language Resource Center.

Conteh-Morgan, M. (2002). Connecting the dots: Limited English proficiency, second language learning theories, and information literacy instruction. The Journal of Academic Librarianship, 28(4), 191-196. https://doi.org/10.1016/S0099-1333(02)00282-3

Creswell, J. W. (2016). Yazma stratejileri ve etik hususlar (E. Bukova-Güzel, Trans.). In S. B. Demir (Ed.), Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları(2. ed.) (pp. 77-103). Eğiten Kitap.

Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L.A. (2012). Research methods design and analysis. (2th ed.) (Çev. Aypay, A.). Anı Yayıncılık.

Csizér, K., & Dörnyei, Z. (2005). Language learners’ motivational profiles and their motivated learning behavior. Language Learning, 55(4), 613-659. https://doi.org/10.1111/j.0023-8333.2005.00319.x.

Çalık, T., & Kurt, T. (2010). Okul iklimi ölçeği’nin (OİÖ) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(157), 167-180.

Çetinkaya, G. (2017). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri, motivasyon ve akademik başarıları arasındaki ilişki (Thesis No.451162) [Master dissertation, Abant İzzet Baysal Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. (5th ed.). Pegem Akademi.

Dadandı, İ. (2017). Genel yetenek, akademik benlik kavramı, akademik öz-yeterlik, benlik saygısı, öğrenci bağlılığı ve akademik başarı arasındaki ilişkiler (Thesis No.494313) [Doctoral dissertation, Karadeniz Teknik Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

DeDonno, M. A., & Fagan, J. F. (2013). The Influence of family attributes on college students' academic self-concept. North American Journal of Psychology, 15(1), 49-62. https://psycnet.apa.org/record/2013-09240-004

Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 141-153. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-357.html

Demirel, Ö. (2004). Yabancı dil öğretimi. (2th ed.). Pegem Akademi.

Dickinson, L. (1992). Learner autonomy 2: Learner training for language learning. Authentic Language Learning Resources Ltd.

Dickhäuser, O. (2005). A fresh look: testing the internal/external frame of reference model with frame-specific academic self-concepts. Educational Research, 279-290. https://doi.org/10.1080/00131880500287211.

Dika, S. L. (2012). Relations with faculty as social capital for college students: evidence from Puerto Rico. Journal of College Student Development, 53(4), 596–610. https://muse.jhu.edu/article/ 482088/summary.

Doğan, U.C. (2018). Ailenin katılım ve desteği ile ilkokul öğrencilerinin ingilizce dersi akademik başarısı arasındaki ilişkiler (Thesis No.529050) [Master dissertation, Maltepe Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Dordinejad, F. G., Hakimi, H., Ashouri, M., Dehghani, M., Zeinali, Z., Daghighi, M. S., & Bahrami, N. (2011). On the relationship between test anxiety and academic performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3774-3778. https://doi.org/ 10.1016 /j.sbspro.2011.04.372

Dreyer, C., & Oxford, R. L. (1996). Learning strategies and other predictors of ESL proficiency among Afrikaans speakers in South Africa. In R. L. Oxford (Ed.), Language learning strategies around the world: The world crosscultural perspectives. University of Hawaii.

Dursun-Sürmeli, Z., & Ünver, G. (2017). Öz-düzenleyici öğrenme stratejileri, epistemolojik inançlar ve akademik benlik kavramı ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 8(1), 83-102. https://doi.org/10.16949/turkbilmat.298393

Ekmekçi, F. Ö. (1983). Yabancı dil eğitimi kavram ve kapsamı. Türk Dili Özel Sayısı. 106 -115.

Ekmekyermezoğlu, N. (2010). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin İngilizce dersindeki akademik başarı durumlarına etki eden sosyo-kültürel faktörler (Thesis No.270786) [Master dissertation, İnönü Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

El-Dip, M. A. B (2008). Language learning strategies in Kuwait: Links to gender, language level, and culture in a hybrid context. Foreign Language Annals, 37(1), 85-95. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2004. tb02176.x.

Eymur, G., & Geban, Ö. (2011). Kimya öğretmen adaylarının motivasyon ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36(161), 246-255. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/987/299

Evran, S., & Yurdabakan, İ. (2013). İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeylerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 213-220. http://www.jret.org

Fleming, J. S., & Whalen, D. J. (1990). The development and validation of the personal and academic self-concept inventory (PASCI) in high school and college samples. Educational and Psychological Measurement, 50, 957-967.

Fullan, M. (2001). The new meaning of educational change. (15th ed.). Teachers College Press.

Gan, Z., Humpreys, G., & Hamp -Lyons, L. (2004). Understanding successful and unsuccesful EFL students in Chinese Universities. The Modern Language Journal, 88(2), 229-244.

https://doi.org/10.1111/j.0026-7902.2004.00227.x.

Genç, G., & Kaya, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil derslerine yönelik tutumları ile yabancı dil akademik başarıları arasındaki ilişki. Balıkesir University Journal of Social Sciences Institute, 14(26), 19-30. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/854361.

Gonzales, V. (2001). The role of socioeconomic and sociocultural factors in language-minority children’s development an ecological research view. The Journal of the National Association for Bilingual Education, 25(1-2), 1-30. https://doi.org/10.1080 /15235882.2001.10162782.

Good, V. C. (1973). Dictionary of education. McGraw Hill Book Company.

Gökdemir, C. V. (2005). Üniversitelerimizde verilen yabancı dil öğretimindeki başarı durumumuz. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 251- 264. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/aim-and-scope

Gözüm, E., & Başbay, A. (2019). Dil öğrenme stratejilerine göre İngilizce öz yeterlik inancı ve İngilizce akademik başarı. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 12-29. https://doi.org/10.31464/jlere.436420

Graham, S. (2003). Learners’ metacognitive beliefs: A modern foreign languages case study. Research in Education. 70(1), 9-20. https://doi.org/10.7227/RIE.70.2.

Green, J. M., & Oxford, R. (1995). A closer look at learning strategies, L2 proficiency and gender. TESOL Quarterly, 29(2), 261–297. https://doi.org/10.2307/3587625.

Guay, F., Marsh, H. W. & Boivin, M. (2003). Academic self-concept and achievement: Developmental perspective on their causal ordering. Journal of Educational Psychology, 95(1), 124-136. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.1.124.

Gültekin, B. K., & Dereboy, F. (2011).Üniversite öğrencilerinde sosyal fobinin yaygınlığı ve sosyal fobinin yaşam kalitesi, akademik başarı ve kimlik oluşumu üzerine etkileri. Türk Psikiyatri Dergisi, 22(3),150-158. https://www.turkpsikiyatri.com/tekSayi?sa=79

Gümüşeli, A. İ. (2004). Ailenin katılım ve desteğinin öğrenci başarısına etkisi. Özel Okullar Birliği Bülteni, 2(6), 14-17. https://silo.tips/download/alenn-katilim-ve-destenn-renc-baarisina-etks

Güney, A. (2009). İlköğretim okulu öğrencilerinin akademik başarıları ile algılanan aile yapısı arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Thesis No.227480) [Master dissertation, İstanbul Yeditepe Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Güven, M. (2004). Öğrenme stilleri ile öğrenme stratejileri arasındaki ilişki (Thesis No.143975) [Doctoral dissertation, Eskişehir Anadolu Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Güven, B., Geçgel, H., & Kırat, E. (2020). Gönüllülük faaliyetleri ışığında “gönüllülük” kavramına ilişkin derinlemesine bir inceleme: Yorumlayıcı fenomenoloji. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 14(32), 55-77. https://doi.org/10.29329/mjer.2020.258.4

Hamamcı, Z. (2012). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 314-323. http://jret.org /FileUpload/ks281142/File/ 33z.hamamci.pdf.

Haznedar, B. (2010, Kasım 11-13). Türkiye’de yabancı dil eğitimi: Reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz [Conference Presentation]. ICONTE International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey.

Hsu, L. (2011). A qualitative analysis on the occurrence of learned helplessness among EFL students. Journal of Educational and Developmental Psychology, 1(1), 162-175. http://dx.doi.org/10.5539/jedp.v1n1p162

Huang, H. C. (2016). Students and the teacher’s perceptions on incorporating the blog task and peer feedback into EFL writing classes through blogs. English Language Teaching, 9(11), 38-47. http://dx.doi.org/10.5539/elt.v9n11p38

Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26. https://dergipark.org.tr/en/pub/jlls/issue/9929/122850

Işık, A. (2018). Yabancı dil nasıl öğrenilmez? / Nasıl öğrenilir? (6th ed.). Elma Yayınevi

İşmar, Z., & Şehitoğlu, G. (2021). Akademik benlik algısı ve akademik başarı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Uluslararası Anadolu Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 78-99. https://doi.org/10.47525/ulasbid.837873

Jansen, E. P. W. A., & Suhre, C. J. M. (2010). The effect of secondary school study skills preparation on first-year university achievement. Educational Studies, 36(5), 569-580. https://doi.org/10.1080/ 03055691003729070.

Karasar, N. (2020). Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlar, ilkeler, teknikler. (36th ed.). Nobel Akademik Yayıncılık.

Karaçam, A., & Pulur, A. (2019). Beden eğitimi öğretmenlerinin başarı algılarında yordayıcı olarak akademik iyimserlik, psikolojik iyi oluş ve fiziksel öz saygı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 209-218. https://doi.org/10.24106/kefdergi.2474

Karasakaloğlu, N., & Saracaloğlu, A. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının Türkçe derslerine yönelik tutumları, akademik benlik tasarımları ile başarıları arasındaki ilişki. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,6(1), 343-362. https://dergipark.org.tr/en/pub/yyuefd/issue/13711/166009.

Kaya, A., Bozaslan, H. & Genç, G. (2012). Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının problem çözme becerilerine, sosyal kaygı düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 208-225. https://dergipark.org.tr/en/pub/zgefd /issue/ 47947/606639.

Keskin, G. & Sezgin, B. (2009). Bir grup ergende akademik başarı durumuna etki eden etmenlerin belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4(10), 3-18.

Khesht-Masjedi, M. F., Shokrgozar, S., Abdollahi, E., Habibi, B., Asghari, T., Ofoghi, R. S., & Pazhooman, S. (2019). The relationship between gender, age, anxiety, depression, and academic achievement among teenagers. Journal of Family Medicine and Primary Care, 8(3), 799-804. https://doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_103_18

Kılıçarslan, E. (2006). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branşların fiziksel benlik algılarının karşılaştırılması:(Karadeniz Ereğli Örneği) (Thesis No.186659) [Master dissertation, Sakarya Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Kırkıç, K. A., & Boray, T. (2017). İngilizce öğretiminde ve öğreniminde türkiye için inovatif bir teknik: Boray tekniği. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 13-29. https://dergipark.org.tr/en/pub/ekuad/issue/31101/337392

Koç, Ö. (2011). İlköğretim öğrencilerinin Türkçe dersindeki akademik benlik kavramlarının başarılarına etkisinin incelenmesi (Thesis No.286524) [Master dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Koçak, D., & Göçer, Ö. (2020). Ortaokul öğrencilerinin ev ödevlerine ilişkin görüşlerinin ve ev ödevlerinin İngilizce dersi başarısına etkisinin belirlenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 300-315. https://doi.org/10.17240 /aibuefd.2020.20.52925-566735.

Korkmaz, H., & Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 91-98.

Lau, K. L., & Chan, D.W. (2001). Motivational characteristics of under-achievers in Hong Kong. Educational Psychology, 21(4), 417-430. https://doi.org/ 10.1080/ 01443410120090803.

Luo, H. (2014). Foreign language speaking anxiety: a study of chinese language learners. Journal of the National Council of Less Commonly Taught Languages, 15, 99-117.

Marsh, H. W., Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O. & Baumert, J. (2005). Self-concept, ınterest, grades and standardized test scores: reciprocal effects models of causal ordering. Child Development, 76(2), 397-416. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624. 2005. 00853.x.

Marsh, H. W., & Craven, R. G. (2006). Reciprocal effects of self-concept and performance from a multidimensional perspective: Beyond seductive pleasure and unidimensional perspectives. Perspectives on Psychological Science, 1(2), 133–163. https:// doi.org/10.1111/j.1745-6916.2006.00010.x.

Marsh, H. W. & Martin, A. J. (2011). Academic self‐ concept and academic achievement: Relations and causal ordering. British Journal of Educational Psychology, 81(1), 59-77. https://doi.org/10.1348/ 000709910X503501.

MoNE (2006). İlköğretim İngilizce dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

Mehdiyev, E., Usta, G., & Uğurlu, C.T. (2016). İngilizce dil öğreniminde motivasyon. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 361-371. https://doi.org/10.17755/esosder.58834

Mihaela, P. L. (2015). Psychological factors of academic success. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1632-1637. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.318

Moradi, K. (2013). The impact of listening strategy ınstruction on academic lecture comprehension: A case of Iranian EFL learners. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 70, 406-416. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.01.078.

Nasir, M., & Masrur, R. (2010). An exploration of emotional intelligence of the students of in relation to gender, age and academic achievement. Bulletin of Education and Research, 32(1), 37-51.

Nazlıçiçek, N. (2007). Onuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarını açıklayıcı bir model çalışması (Thesis No.226166) [Doctoral dissertation, Yıldız Teknik Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Nisbet, D.L., Tindall, E. R., & Arrova, A. A. (2005). Language learning strategies and English proficiency of Chinese university students. Foreign Language Annals, 38(1), 100-107. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720.2005.tb02457.x.

Nuñez, A. M. (2008). Organizational effects on first-year students' academic outcomes at a new public research university. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice, 10(4), 525–541. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.2190/CS.10.4.g

Oxford, R. L., & Ehrman, M. E. (1995). Adults' language learning strategies in an intensive foreign language program in the United States. System, 23(3), 359-386. https://doi.org/10.1016/0346-251X(95)00023-D.

Oxford, R. L., Cho, Y., Leung, S., & Kim, H. J. (2004). Effect of the presence and difficulty of task on strategy use: An exploratory study. IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 42(1), 1-47. https://doi.org/10.1515/iral.2004.001

Öner, U. (1993). Benlik gelişimine ilişkin kuramlar. Ergenlik psikolojisi. (Compiled by: B. Onur.) (2th ed.). Hacettepe-Taş Kitapçılık.

Özer, B. (2008). Öğrencilere öğrenmeyi öğretme. In A. Hakan (Ed.), Öğretmenlik meslek bilgisi alanındaki gelişmeler (p.139-152). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Özer, B. & Korkmaz, C. (2016). Yabancı Dil Öğretiminde Öğrenci Başarısını Etkileyen Unsurlar. EKEV Akademi Dergisi, 20(67), 59-84.

Özgan-Sucu, H. (2018). Üniversite öğrencilerinin İngilizce başarıları ile İngilizce dersine yönelik tutumları, bilişüstü farkındalık ve öğrenilmiş çaresizlik düzeyleri arasındaki ilişkiler (Thesis No.511094) [Doctoral dissertation, İnönü Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Özgüven, İ. E. (2022). Psikolojik testler. Nobel Akademik Yayıncılık.

Öztürk, M. S. (2004). Yabancı dil öğrenme stratejilerinin ve bilişsel giriş davranışlarının öğrenci başarısı üzerindeki etkileri (Thesis No.147506) [Master dissertation, Selçuk Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Öztürk, G. (2014). The role of metacognitive knowledge and metacognitive learning strategies in tertiary level EFL students’ language learning (Thesis No.366527)[Master dissertation, Erzurum Atatürk Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Pehlivan, Z. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının fiziksel benlik algıları ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının analizi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 126-141. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/214/21

Pishghadam, R., & Khajavy, G. H. (2013). Intelligence and metacognition as predictors of foreign language achievement: A structural equation modeling approach. Learning and Individual Differences, 24, 176-181. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.12.004.

Piyancı, B. (2007). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin bilgisayar dersindeki akademik benlik kavramları ile başarıları arasındaki ilişki (Thesis No.211602)[Master dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Polat, E. (2017). Kaygı düzeyi ve akademik özyeterlik inancının akademik başarı ile ilişkisi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(Additional issue 1),1-22. https://doi.org/10.11611/yead.312024

Price, M. L. (1991). The subjective experience of foreign-language anxiety: Interviews with high anxious students. In E. K. Horwitz & D. J. Young (Eds.), Language anxiety: From theory and research to classroom implications (pp. 101– 108). Prentice-Hall.

Riding, R., & Rayner, S. (1998). Cognitive styles and learning strategies. Understanding style differences ın learning and behaviour. (1th ed.). David Fulton Publishers.

Rodriguez, C. (2009). The impact of academic self-concept, expectations and the choice of learning strategy on academic achievement: the case of business students. Higher Education Research & Development,28(5), 523-539. https://doi.org/10.1080/ 07294360903146841.

Saracaloğlu, A. S., & Varol, S. R. (2007). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ve akademik benlik tasarımları ile yabancı dil başarıları arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 3(1), 39-59. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/63263.

Saracaloğlu, A. S., Varol, S. R., & Gencel, İ. E. (2014). Relationship between the level of foreign language learning and the cognitive and affective features of students of physical education and sports school. Eğitimde Kuram ve Uygulama,10(4), 970-998. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/63447.

Sökmen, İ. (2006). İngilizce öğretmenlerinin strateji öğretimi ile ilgili inançları (Thesis No.191910) [Master dissertation, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Sönmez-Ektem, I., & Yıldız, S.B. (2017). İngilizce ev ödevlerine yönelik öğretmen görüşleri. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26(3), 78-91. https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/33225/369724

Steinmayr, R., Crede, J., McElvany, N., & Wirthwein, L. (2016). Subjective well-being, test anxiety, academic achievement: testing for reciprocal effects. Frontiers in Psychology, 6, 1-13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01994.

Stringer, R., & Heath, N. (2008). Academic self‐perception and its relationship to academic performance. Canadian Journal of Education, 31(2), 327-345. https://doi.org /10.2307/20466704.

Şahin, E., & Küçüksülaymanoğlu, R. (2015). Öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşlukları, biliş ötesi farkındalıkları ve denetim odakları arasındaki ilişkiler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 317-334. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2015.15.2-5000161326

Şimşek, A. S. (2012). Bilişsel ve duyuşsal özelliklerin yükseköğretimdeki akademik başarıyı yordama gücü (Thesis No.302873) [Master dissertation, Ankara Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2019). Using multivariate statistics. (7th ed.). Pearson.

Trautwein, U., Lüdtke, O., Köller, O., & Baumert, J. (2006). Self-esteem, academic self-concept, and achievement: How the learning environment moderates the dynamics of self-concept. Journal of Personality and Social Psychology, 90(2), 334-349. https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.2.334.

Tüz, F. (1995). The use of learning strategies by the “more successful” and “less successful” language learners (Thesis No.43294) [Master dissertation, Middle East Technical University]. YÖK Thesis Center.

Uslan, E. Y. (2006). Öğrenme stratejileri kullanımının İngilizce dilbilgisi başarısı üzerindeki etkiliği (Thesis No.206033) [Master dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Uztosun, M. S. (2014). The impact of language learning experience on language learner strategy use in Turkish EFL Context. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(1) 157-168. http://www.ijonte.org/?pnum=34&pt=2014%20Volume%205%20Number%201

Ünal, D. (2008). Yabancı dil öğrenen Türk öğrencilerin sözel iletişim sorunlarında ruhsal ve toplumsal etmenlerin rolü (Thesis No.228194)[Master dissertation, Ankara Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Valentine, J. C., & Dubois, D. L. (2005). Effects of self-beliefs on academic achievement and vice versa. Separating the chicken from the egg. In H. W. Marsh, R. G. Craven, & D. M. McInerney (Eds.), International advances in self research: New frontiers for self research (Vol. 2, pp. 53-78). Information Age.

Vardar, A. K. (2011). Öz-düzenleme stratejileri öğretiminin öğrencilerin İngilizce başarılarına, öz-düzenleme stratejileri kullanımına ve tutumlarına etkisi (Thesis No.304289)[Doctoral dissertation, Abant İzzet Baysal Üniversitesi]. YÖK Thesis Center.

Vitasari, P., Wahab, M. N. A., Othman, A., Herawan, T., & Sinnadurai, S. K. (2010). The relationship between study anxiety and academic performance among engineering students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 8, 490-497. https://doi.org /10.1016/j. sbspro. 2010.12.067.

Wallinger, M. L. (2000). The role of homework in foreign language learning. Foreign Language Annals, 33(5), 483-496. https://doi.org/10.1111/j.1944-9720. 2000. tb0 1993.x.

Weinstein, C. E., Husman, J., & Dierking, D.R. (2000). Self regulation interventions with a focus on learning strategies. In Boekaerts, M., Paul, R. & Pintrich, M. Z. (Eds.), Handbook of Self Regulation (pp. 727-747). Academic Press.

Wharton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learners in Singapore. Language Learning, 50(2), 203–243. https://doi.org/10.1111/0023-8333.00117.

Woods, K., Griffin, P., Wong, E. K. P., Storey, P., & Yeung, A. S. (2007). AARE 2006 International Education Research Conference: Adelaide: Papers collection. In Jeffrey, P. L. (Ed.), Relationships between second language acquisition and home background factors for Hong Kong primary students (p.1-21). Australian Association for Research in Education.

Yalın, H. İ. (2020). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. (30th ed.). Nobel Akademik Pub.

Yaman, Ş., Esen, G., & Derkuş, S. (2011). A study on the liaison between learned helplessness and academic language achievement. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 457-470. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/50701

Yamamori, K., Isoda, T., Hiromori, T., & Oxford, R.L. (2003). Using cluster analysis to uncover L2 learner differences in strategy use, will to learn, and achievement over time. IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 41(4), 381-409. https://doi.org/10.1515/iral.2003.017.

Yapıcı, Ş., & Yapıcı, M. (2005). Gelişim ve öğrenme psikolojisi. Anı Yayıncılık.

Young, A., & Fry, J. D. (2008). Metacognitive awareness and academic achievement in college students. Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, 8(2), 1-10. https://files.eric.ed.gov/ fulltext/EJ854832.pdf.

Yurt, E. (2014). Öz-yeterlik kaynaklarının matematik başarısını yordama gücü. Eğitim ve Bilim, 39(176), 159-169. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2014.3443.

Additional Files

Published

2023-04-22

How to Cite

Bıyıklı, C. (2023). Predictive Roles of Language Learning Strategies, Academic Self-concept, Gender and Grade Level in English Language Learning Achievement . Psycho-Educational Research Reviews, 12(1), 249–272. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N1.16