The Predictive Power of Problematic Internet Use on Learning Responsibility of High School Students

Authors

Keywords:

Problematic internet use, learning responsibility, negative results of the internet

Abstract

The aim of the study is to determine the relationship between problematic internet use and learning responsibilities of students studying at different types of high schools in the province of Ayd?n and also to examine whether problematic internet usage and learning responsibilities of high school students differ significantly according to gender and school type variables. In this quantitative study using the relational survey model, Adolescent Form of Problematic Internet Usage Scale and Learning Responsibility Scale were used as a data collection tool. For the analysis of the data collected within the scope of the research, independent samples t-test, one-way analysis of variance, pearson moments correlation test and multiple linear regression analysis were used. According to the results obtained in the study, it was observed that there was a significant difference between gender and school type variables and problematic internet usage. It was observed that the learning responsibility scores of high school students differed significantly according to gender. There was no significant difference between school type and learning responsibilities. A moderate negative relationship was found between problematic internet use and learning responsibilities. As a result of the multiple regression analysis, it was found that negative results of the internet and excessive use scores significantly predicted learning responsibilities. It was determined that the social benefit / social comfort did not have a significant effect on learning responsibilities.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Halil İbrahim Kolan

Teacher
Ministry of National Education Aydın
Turkey
E-mail: hkolan@gmail.com
ORCID:0000-0003-3491-7143

Beste Dinçer

Associate Professor Faculty of Education
Aydın Adnan Menderes University
Aydın
Turkey
E-mail: bdincer@adu.edu.tr
ORCID:0000-0002-9264-3665

References

Adamczyk, Małgorzata, Andrzej Adamczyk & Aleksandra Tłuściak-Deliowska. "Using Mobile Phones by Young People: The Trends and Risk of Addiction." Psycho-Educational Research Reviews (2018): 29-41.

Akar, Filiz. "Purposes and characteristics of internet use of adolescents." Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction 7.2 (2017): 257.

Allan, Gary Mitchell. Responsibility for learning: students' understandings and their self-reported learning attitudes and behaviours. Diss. Queensland University of Technology, 2006.

APA. "Internet Gaming Disorder". American Psychiatric Association, 2013. Retrieved February 20, 2020 from https://www.psychiatry.org/File%20Library/Psychiatrists/Practice/DSM/APA_DSM-5-InternetGaming-Disorder.pdf

APA. "Internet Gaming". American Psychiatric Association, 2018. Retrieved February 22, 2020 from https://www.psychiatry.org/patientsfamilies/internet-gaming

Ayaydin, Yakup & Hatice Yildiz Ayaydin. "Sosyal Medyanın Değer Oluşturma Sürecindeki Rolünün Öğrenci Görüşleriyle İncelenmesi." Değerler Eğitimi Dergisi 16.35 (2018): 57-89.

Beard, Keith W., and Eve M. Wolf. "Modification in the proposed diagnostic criteria for Internet addiction." Cyberpsychology & behavior 4.3 (2001): 377-383.

Cai, Zhihui, Xitao Fan & Jianxia Du. "Gender and attitudes toward technology use: A metaanalysis." Computers & Education 105 (2017): 1- 13.

Can, Abdullah. SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi ,2018.

Caplan, Scott E. "Preference for online social interaction: A theory of problematic Internet use and psychosocial well-being." Communication research 30.6 (2003): 625-648.

Caplan, Scott E. The changing face of problematic internet use: An interpersonal approach. Peter Lang Incorporated, International Academic Publishers, 2018.

Caplan, Scott E. "Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theorybased cognitive–behavioral measurement instrument." Computers in human behavior 18.5 (2002): 553-575.

Ceyhan, Aydoğan Aykut. "Ergenlerin problemli internet kullanım düzeylerinin yordayıcıları." Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi : 18 (2).(2011). Ceyhan, A. Aykut, & Esra Ceyhan. "Ergenlerde problemli internet kullanım ölçeği (PİKÖ-E) geliştirme çalışmaları." X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi sözlü bildiri, Adana (2009).

Ciarrochi, J., Philip Parkera, Baljinder Sahdra, Sarah Marshalla, Chris Jackson, Andrew T. Gloster & Patrick Heaven. "The development of compulsive internet use and mental health: A four-year study of adolescence." Developmental psychology 52.2 (2016): 272.

Dağtaş, Erdal, & Ozan Yıldırım. "İnternet ve Sosyal Ağlar Dolayımlı Gündelik Yaşam Pratikleri: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Mikro Alan Araştırması (Everyday Life Practices via Internet and Social Networks: The Micro Field Study on Anadolu University Students)”. folklor/edebiyat 21.83 (2015): 149-180.

Davis, Richard A. "A cognitive-behavioral model of pathological Internet use". Computers in human behavior 17.2 (2001): 187-195.

Davis, Richard A., Gordon L. Flett, & Avi Besser. "Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: Implications for preemployment screening". Cyberpsychology & behavior 5.4 (2002): 331-345.

Fathalla, Mohammed Mohammed. "Egyptian Validation of Smartphone Addiction Scale Short Version for Adolescents (SAS-SV)". Psycho-Educational Research Reviews (2019): 7-10.

Feindel, Holger. İnternet Bağımlılığı. İstanbul: İletişim Yayınları, 2019.

Golzar, F. Abdi. "Ilkogretim 5. sinif ogrencilerine yonelik sorumluluk olceginin gelistirilmesi ve sorumluluk duzeylerinin cinsiyet, denetim odagi ve akademik basariya gore incelenmesi [Development of a responsibility scale for 5th grade elementary students and investigating the relationship of responsibility and gender, locus of control, and academic achievement]." Unpublished Master Thesis, Ankara (2006).

Hakkari, Fidan. "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğrenme Sorumluluğu Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre Belirlenmesi (Determination of Vocational High School Students’ Learning Responsibility Level In Terms of Various Variables)". Kastamonu Eğitim Dergisi 28.2 (2020): 650-661.

Hall, Alex S. & Jeffrey Parsons. "Internet addiction: College student case study using best practices in cognitive behavior therapy." Journal of mental health counseling 23.4 (2001): 312.

Helker, Kerstin & Marold Wosnitza. "The interplay of students’ and parents’ responsibility judgements in the school context and their associations with student motivation and achievement." International journal of educational research 76 (2016): 34-49.

Hsu, W. Y., Sunny S.J. Lin, Shan-Mei Chang , Yin-Hsing Tseng & Nan-Ying Chiu. Examining the diagnostic criteria for Internet addiction: Expert validation." Journal of the Formosan Medical Association 114.6 (2015): 504-508.

Kaçar, Seda. Ergenlerin problemli internet kullanımının bağlanma stilleri ve bazı sosyo-değişkenler açısından incelenmesis. [The Examınatıon Of Problematıc Internet Usege On Adolescents In Terms Of Attachment Styles And SocıaVarıables]MS thesis. Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

Karasar, Niyazi. Bilimsel araştırma yöntemi: kavramlarilkeler-teknikler. [Scientific research method with scientific will perception framework: Concepts, principles, techniques] (33. basım).Nobel Yayın Dağitim, 2018.

Koçoğlu, Duygu. "Üniversite Öğrencilerinin Çevrimiçi Oyun Bağımlılık Düzeyine Göre Tüketici Karar Verme Tarzlarının Değerlendirilmesi". Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8.2 (2019): 1815- 1830..

Morahan-Martin, Janet. "Internet abuse: Addiction? disorder? symptom? alternative explanations?". Social Science Computer Review 23.1 (2005): 39-48.

Ögel, Kültegin. İnternet bağımlılığı: İnternetin psikolojisini anlamak ve bağımlılıkla mücadele etmek (3. basım). İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2017.

Öztürk, Ebru & S. Özmen-Kaymak. "Öğretmen adaylarının problemli internet kullanım davranışlarının, kişilik tipi, utangaçlık ve demografik değişkenlere göre incelenmesi". Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri 11.4 (2011): 1785- 1808.

Ramadan, Ahmed Thabt Fadl. "Moral Disengagement and Parental Monitoring as Predictors of Cyberbullying among First Year Secondary School Students." International Journal of PsychoEducational Sciences 8.2 (2019): 95-103.

TÜİK. “Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması[Household İnformation Technology Usage Research].” Retrieved November 10, 2019 from http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1028. (2019).

Vigna-Taglianti, Federica, et al. "Problematic internet use among high school students: Prevalence, associated factors and gender differences." Psychiatry research 257 (2017): 163-171.

We Are Social. “The State Of Digital in April 2019.” Retrieved November 10, 2019 from https://wearesocial.com/blog/2019/04/the-state-ofdigital-in-april-2019-all-thenumbers-you-need-toknow (2019).

WHO.“Gaming disorder.” Retrieved February 15, 2020 from.https://www.who.int/news-room/q-adetail/gaming-disorder. (2018).

Yakar, Ali & Asuman Seda Saracaloğlu. "Öğrenmeye yönelik sorumluluk ölçeği. [Scale of Responsibility towards Learning] ".Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 42 (2017): 27-49.

Yakar, Ali & Saracaloğlu, Asuman Seda. “Potansiyel Gelişim Alanı Bağlamında Bir Eylem Araştırması El Kitabı[An Action Research Handbook in the Context of a Potential Development Area]” (2. baskı) Ankara. Vizetek Yayıncılık. (2019).

Yeşil, Rüştü. "Ortaöğretim öğrencilerinin okul öğrenmelerindeki öğrenme sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri. [Secondary school students’ level of fulfillment of their learning responsibilities in school learning]". Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 10.1 (2013): 1214-1237.

Young, Kimberly S. "Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: a case that breaks the stereotype." Psychological reports 79.3 (1996): 899-902. Young, Kimberly S. "Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences." American behavioral scientist 48.4 (2004): 402-415.

Young, Kimberly S. "Internet addiction test." Center for on-line addictions (2009).

Yörük, Betül Özgür & Taylan, Hasan. Hüseyin. “Ortaokul ve lise öğrencilerinde problemli internet kullanımı ve sosyal hizmet müdahalesi [Problematıc Internet Usage In Secondary And Hıgh School Students And Socıal Work Interventıons].” International Journal of Social Science. 67 (2018): 339-359.

Zorbaz, Osman & Meliha Tuzgöl Dost. "Lise öğrencilerinin problemli internet kullanımının cinsiyet, sosyal kaygı ve akran ilişkileri açısından incelenmesi. [Examination of Problematic Internet Use of High School Student in Terms of Gender, Social Anxiety and Peer Relations]". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 29.29-1 (2014): 298-310.

Additional Files

Published

2021-03-31

How to Cite

Kolan, H. İbrahim, & Dinçer, B. (2021). The Predictive Power of Problematic Internet Use on Learning Responsibility of High School Students. Psycho-Educational Research Reviews, 10(1), 128–142. Retrieved from https://perrjournal.com/index.php/perrjournal/article/view/99