Investigating the Mediation Effect of 21st Century Skills between Teachers' Decision Making Styles and Professional Autonomy

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N2.01

Keywords:

21st Century Skills, Decision Making Styles, Teacher Autonomy , Professional Autonomy, Basic Mediation Model

Abstract

This correlational research design study aims to examine the mediation role of 21st century skill between teachers' decision making styles and their professional autonomy, based on the theoretical framework. The population of this study consists of 910 teachers working in the Nazilli district of Aydın province in the 2021-2022 academic year. In the study, the maximum diversity sampling method was used and responses were received from 435 teachers through ‘Personal Information Form’, ‘Multidimensional 21st Century Skills Scale’, ‘Teacher Autonomy Scale’ and ‘Decision Making Styles Scale’. Inferential statistical calculations were made and construct validity and mediation tests were conducted. As a result, it was seen that the direct effect of teachers' decision making styles on their professional autonomy was 0.55; when 21st century skills were included in the model as a mediation variable, this effect decreased to 0.40 and this value was still statistically significant. In this respect, it was determined that there was a partial mediation role between teachers' 21st century skills, decision making styles, and professional autonomy. In addition, the Sobel Z test was applied to examine the mediation role and it was determined that the mediation effect was statistically significant (z=3.91; p<.05). In light of these findings, the fact that the effect of decision making style decreased after 21st century skills were added to the model, but this effect was still significant, showed that 21st century skills were a partial mediation variable in this relationship. Teachers with the high 21st century skill were found to be able to act professionally autonomous enough in decision making situations. It is expected that determining the direction and roles of the relationship between these variables and presenting them as a model will contribute to the literature, serve as a source for teachers and researchers, and provide inspiration for new studies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akdeniz, A., & Korkmaz, M. (2023). The relationship between the decision-making styles and social entrepreneurship of science and art center principals'. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (55), 231-249. https://doi.org/10.53444/deubefd.1221022

Aksoy, E., & Gözütok, D. (2017). Farklı öğretmen eğitimi programları ve paradigmalarının karşılaştırmalı analizi. Elementary Education Online, 16(4), 1672–1688. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2017.342984

Aksu, G. (2012). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik dersi başarıları ile derse ilişkin tutumları, eleştirel düşünme eğilimleri ve mantıksal düşünme yetenekleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Analysis of the relationship between mathematics achievement of the vocational school students and their attitudes towards the course, their critical thinking dispositions and their logical thinking skills). (Thesis No: 312513) [Master’s thesis, Aydın Adnan Menderes University.] Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Alkış, M. (2020). Üniversite öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (21st century qualifications of university students). (Thesis No: 643004) [Master’s thesis, Necmettin Erbakan University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

American Association for School Librarians (AASL). (2009). Standards for the 21st century learner in action. The American Association for School Librarians Publishing.

American Association of Colleges and Universities (AACU). (2007). College learning for the new global century.

American The North Central Regional Educational Laboratory (NCREL). (2003). EnGauge 21st century skills. http://www.cwasd.k12.wi.us/highschl/newsfile1062_1.pdf

APEC (2008). Education to achieve 21st century competencies and skills: Recommendations. http://www.sei2003.com/APEC/forum_report_files/08_4aemm_018_Education_to_Achieve_21st_Century_Competncies_and_Skills.pdf

Arı, Y. S., Bal, A., & Bal, A. Ç. (2010). İşe bağlılığın tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ilişkisindeki aracılık etkisi: Yatırım uzmanları üzerinde bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 143-166. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduiibfd/issue/20826/222996

Assessment and Teaching of 21st century skills (ATC 21) (2015). 21st skills. http://www.atc21s.org/

Avcı, U., & Turunç, Ö. (2012). Dönüşümcü liderlik ve örgüte güvenin kariyer memnuniyetine etkisi: Lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(2), 45-55. https://dergipark.org.tr/tr/pub/uaifd/issue/21594/231869

Ayral, M., Özdemir, N., Türedi, A., Fındık, L. Y., Büyükgöze, H., Demirezen, S., Özarslan, H., & Tahirdegi, Y. (2014). Öğretmen özerkliği ile öğrenci başarısı arasındaki ilişki: PISA örneği. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 207–218. http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2014.4os12a

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182. DOI:10.1037//0022-3514.51.6.1173

Baumgartner, H., & Homburg, C. (1996). Applications of structural equation modeling in marketing and consumer research: A review. International Journal of Research in Marketing, 13(2), 139-161. https://doi.org/10.1016/0167-8116(95)00038-0

Bentler, P. M. (1980). Multivariate analysis with latent variables: Causal modeling. Annual Review of Psychology, 31, 419-456. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.020180.002223

Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88, 588-606. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.88.3.588

Bieg, S., Backes, S., & Mittag, W. (2011). The role of intrinsic motivation for teaching, teachers' care and autonomy support in students' self-determined motivation. Journal for educational research online, 3(1), 122-140.

Bozkurt, B., & Kara, M. (2022). İlköğretim okullarinda görev yapan öğretmenlerin öğretmen özerkliği algilarinin çeşitli değişkenler açisindan incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 21(82), 628-644. https://doi.org/10.17755/esosder.1024522

Bozkurt, E. (2018). Mühendislik tasarım temelli fen eğitiminin fen bilgisi öğretmen adaylarının karar verme becerisi, bilimsel süreç becerileri ve sürece yönelik algılarına etkisi (The effect of engineering design based science instruction on science teacher candidates' decision making skills, science process skills and perceptions about the process). (Thesis No: 366313) [Doctoral Dissertation, Gazi University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In Bollen, K. A., & Long, J. S. (Eds.), Testing structural equation models (pp. 136-162). Sage.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (Handbook of data analysis for social sciences). Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., & Köklü, N. (2014). Sosyal bilimler için istatistik (Statistics for social sciences). Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri (Scientific research methods) (25th ed.). Pegem Akademi.

Can, A. (2014). SPPS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (Quantitative data analysis in scientific research process with SPPS). Pegem Akademi.

Canpolat, M. (2021). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ile duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(3), 527-535. https://dergipark.org.tr/en/pub/higheredusci/issue/67698/937427

Crawford, J. (2001). Teacher autonomy and accountability in charter schools. Education and Urban Society, 33(2), 186-200. https://doi.org/10.1177/0013124501332007

Çar, B., Arslan, O., Kurtoğlu, A., & Aydos, L. (2023). Salon sporları hakemlerinin karar verme ve özgüven düzeylerinin incelenmesi. Research in Sport Education and Sciences, 25(1), 19-25. https://doi.org/10.5152/JPESS.2023.222858

Çelik, B. S. (2021). Lise öğrencilerinin 21. yüzyıl becerilerini algılama düzeylerinin incelenmesi (Investigation of high school students' 21st century skills perception levels). (Thesis No: 695496) [Master’s thesis, Biruni University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Çelik, S. (2016). Resmi liselerde dağıtılmış liderlik ve öğretmen özerkliği ilişkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Elazığ ili örneği) (A study of the relationship between distributed leadership in official high schools and teacher autonomy based on teachers' opinions (Elazig sample)). (Thesis No: 446891) [Master’s thesis, Hacattepe University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Çevik, M., & Şentürk, C. (2019). Multidimensional 21th century skills scale: Validity and reliability study. Cypriot Journal of Educational, 14(1), 11–28. https://doi.org/10.18844/cjes.v14i1.3506

Çolak, İ. (2016). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki (Muğla ili örneği) (The relationship between school climate and teacher autonomy (Muğla sample)). (Thesis No: 448387) [Master’s thesis, Muğla Sıtkı Koçman University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Çolak, İ., & Altınkurt, Y. (2017). Okul iklimi ile öğretmenlerin özerklik davranışları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 23(1), 33–71. http://dx.doi.org/10.14527/kuey.2017.002

Çolak, İ., Yorulmaz, Y. İ., Sever, Y., & Altınkurt, Y. (2023). Öğretmenlerin örgütsel güvenleri ile özerklikleri arasındaki ilişkide örgütsel güç mesafesi algısının aracı rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(2), 488-501. https://doi.org/10.33206/mjss.1210467

Çolakkadıoğlu, O., & Güçray, S. S. (2007). Ergenlerde Karar Verme Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (26), 61–71. https://dergipark.org.tr/tr/pub/mkusbed/issue/19551/208393

Dede, C. (2009). Comparing frameworks for 21st century skills. http://sttechnology.pbworks.com/f/Dede_%282010%29_Comparing%20Frameworks%20for%2021st%20Century%20Skills.pdf

Demir, O. (2023). Öğretmenlerin mesleki özerklikleri ile mesleki motivasyonları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 48(213), 231-254. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2023.11700

Deniz, M., Çok, F., & Duyan, V. (2013). Duygusal özerklik ölçeği’nin ergenler için uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Eğitim ve Bilim, 38(167), 352–363. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1914/488

Dinçer, B., & Saracaloğlu, A. S. (2011). Öğretmen adaylarının düşünme stilleri profillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(4), 701–744. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26098/274984

DoERD (Directorate of Education Research and Development). (2001). Contemporary teacher profile that the Turkish education system needs as we enter the 21st century. MEB Publications.

DoERD (Directorate of Education Research and Development). (2011). The Ministry of National Education's profile of a 21st-century student. MEB Publications. https://www.meb.gov.tr/earged/earged/21.%20yy_og_pro.pdf

Ekici, G., Abide, Ö. F., Canbolat, Y., & Öztürk, A. (2017). 21. yüzyıl becerilerine ait veri kaynaklarının analizi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(1), 124–134.

Engin, A. O., & Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(2), 1081-1119. https://doi.org/10.17152/gefad.875581

Erol, A. (2022). Öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri kapsamında karar verme stilleri ile mesleki özerklik davranışları arasındaki ilişki (The relationship between teachers' decision making styles and professional autonomy behaviors within the scope of 21st century skills). (Thesis No: 770518) [Master’s thesis, Aydın Adnan Menderes University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Ertürk, R. (2020). Öğretmen özerkliği: Kavramsal bir inceleme [Teacher autonomy: A conceptual review]. İçinde IPCEDU 2020 E-Kitabı, 581-591. Pegem Akademi.

Esen, D. (2023). Hizmetkar liderliğin iş performansı üzerindeki etkisinde öğretmen özerkliğinin aracılık rolü. Eğitim Ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori Ve Uygulama, 55-86. https://doi.org/10.58689/eibd.1245874

GDoTT (General Directorate of Techer Training). (2017). General competencies of the teaching profession https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf

Geçgel, H., Kana, F., Vatansever, Y. Y., & Çalık, F. (2020). Türkçe öğretmeni adaylarinin çok boyutlu 21. Yüzyil becerilerinin belirlenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 9(4), 1646-1669. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/teke/issue/59561/857035

Gerrig, R. J., & Zimbardo P. G. (2018). Psikoloji ve yaşam, psikolojiye giriş (Psychology and life, introduction to psychology). Nobel Publications.

Glass, S. R. (1997). Markets and myths: Autonomy in public and private schools. Education Policy Analysis Archives, 5(1). https://doi.org/10.14507/epaa.v5n1.1997

Gücel, C. (2013). Örgütsel bağlılığın örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi örgütsel adaletin aracılık rolü: İmalat işletmelerine yönelik bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(2), 173-190.

Güllü, H., & Akçay, A. O. (2022). Sınıf öğretmenlerinin 21. Yüzyil becerileri ile fetemm farkindaliklari arasindaki ilişkinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 1-15. https://dergipark.org.tr/en/pub/usaksosbil/issue/70838/773607

Heubeck, B. G., & Neill, J. T. (2000). Internal validity and reliability of the 30 item Mental Health Inventory for Australian adolescents. Psychological Reports, 87, 431-440.

Hixson, N., Ravitz, J. & Whisman, A. (2012). Extended professional development in project-based learning: Impacts on 21st century teaching and student achievement. Charleston, SC: West Virginia Department of Education, Office of Research Division of Curriculum and Instruction. Eric Document: ED565466.

International Society for Technology in Education. (ISTE). (2007). The national educational technology standards and performance indicators for students.

İme, Y., Kalı-Soyer, M., & Keskinoğlu, M. Ş. (2020). Akılcı ve sezgisel karar verme stilleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. OPUS International Journal of Society Researches, Eğitim ve Toplum Özel Sayısı, 5995-6013. https://doi.org/10.26466/opus.720827

Johnson, P. (2009). The 21st century skills movement. Educational Leadership, 67(1), 11.

Judd, C. M., & Kenny, D. A. (2010). Data analysis in social psychology: Recent and recurring issues. John Wiley & Sons, Inc.

Karagöz, Y. (2019). SPSS VE AMOS uygulamaları bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği (SPSS and AMOS applications scientific research methods and publication ethics) (2nd ed.). Nobel Publications.

Karasar, N. (2019). Bilimsel irade algı çerçevesi ile bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar ilkeler teknikler (Scientific research method with scientific will perception framework: Concepts principles techniques) (34th ed.). Nobel Publications.

Kırgız, G. (2019). Türkçe dersiyle 21. yüzyıl becerilerinin ilişkilendirilmesi (Relation of 21st century skills with Turkish lesson). (Thesis No: 622600) [Master’s thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Klem, L. (2000). Structural equation modeling. In L. G. Grim, & P. R. Yarnold (Eds.), Reading and understanding more multivariare statistics (pp. 227-259). American Psychological Association.

Kline, P. (2000). The handbook of psychological testing (2nd ed.). Routledge.

Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modelling. The Guilford Press.

Koçak, E., & Karatepe, R. (2022). The relationship between 21st century skills of the teachers and teacher autonomy. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(4), 201-218. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.1099659

MacKinnon, D. P. (2008). Introduction to statistical mediation analysis. Routledge.

MacKinnon, D. P., Fairchild, A. J., & Fritz, M. S. (2010). Mediation analysis. Annual Review of Psychology, 58, 593-614. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085542

Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J., & Peschar, J. L. (2006). OECD’s brief self-report measure of educational psychology’s most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360. https://doi.org/10.1207/s15327574ijt0604_1

Maviş-Sevim, Ö. (2020, January). Özel okul öğretmenlerinin kurumlarindaki karar alma süreçlerine ve bu süreçlere katilimda özerklik düzeylerine ilişkin görüşleri (Opinions of Private School Teachers Regarding the Decision Making Processes in Their Institutions and the Level of Autonomy in Participating in These Processes). [Conference Paper]. 5. IKSAD International Congress on Social Sciences.

MoTNE (Ministry of Turkey National Education). (2015). Ministry of National Education vocational development effective communication. www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Etkili%20iletişim.pdf

Moomaw, W. E. (2005). Teacher perceived autonomy: A construct validation of the teacher autonomy scale. [Master’s Thesis, the University of West Florida].

National Research Council. (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop. In J. A. Koenig (Rapporteur) Committee on the Assessment of 21st Century Skills. The National Academies Press.

Nunan, D. (2004). Designing tasks for the communicative classroom. Cambridge University Press.

Nunnally, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory (3rd ed.). McGraw Hill.

Nutt, P. C. (1990). Preventing decision debacles. Technological Forecasting and Social Change, 38(2), 159–174. https://doi.org/10.1016/0040-1625(90)90037-V

O’Hara, D. P. (2006). Teacher autonomy: Why do teachers want it, and how doprincipals determine who deserves it? (Thesis No: AAI3227718) [Doctoral Thesis]. ProQuest Dissertations and Theses database.

Oberfield, Z. W. (2016). A bargain half fulfilled: Teacher autonomy and accountability in traditional public schools and public charter schools. American Educational Research Journal, 53(2), 296–323. https://doi.org/10.3102/0002831216634843

OECD (2018). The future of education and skills: Education 2030. https://www.oecd.org/education/2030/E2030%20Position%20Paper%20

Ormond, B. M. (2017). Curriculum decisions–The challenges of teacher autonomy over knowledge selection for history. Journal of Curriculum Studies, 49(5), 599–619. https://doi.org/10.1080/00220272.2016.1149225

P21. (2019). Framework for 21st century learning definitions. http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf

Özgüzel, S. (2018). 21. yüzyılın akademik eğitim konsepti ve üniversitelerin rolü. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum (Education And Society In The 21st Century), 7(21), 951–964. https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/43608/534027

Öztürk, İ. H. (2011). Öğretmen özerkliği üzerine kuramsal bir inceleme. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(35), 82–99. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6149/82567

Pesen, A., & Epçaçan, U. (2021). Öğretmen adaylarının çocuk istismarı ve ihmali konusundaki bilgi ve risk tanıma düzeyleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişki. Toplum ve Sosyal Hizmet, 32(1), 121-140. https://doi.org/10.33417/tsh.775148

Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, 36(4), 717-731. https://doi.org/10.3758/BF03206553

Ramos, R. C. (2006). Considerations on the role of teacher autonomy. Colombian Applied Linguistics Journal, 8, 183–202. https://doi.org/10.14483/22487085.10510

Rucker, D. D., Preacher, K. J., Tormala, Z. L., & Petty, R. E. (2011). Mediation analysis in social psychology: Current practices and new recommendations. Social and Personality Psychology Compass, 5(6), 359-71. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2011.00355.x

Rudolph, L. (2006). Decomposing teacher autonomy: A study investigating types of teacher autonomy and how it relates to job satisfaction. (Thesis No: AAI3209981) [Master’s Thesis]. ProQuest Dissertations and Theses database. https://repository.upenn.edu/dissertations/AAI3209981

Sakallı, A. (2019). Fen bilgisi öğretmen adaylarının üst bilişsel farkındalıkları ve karar verme stillerinin karar verme becerilerine göre incelenmesi (An examining of the metacognitive awareness and decision-making styles of science teacher candidates according to their decision-making skills). (Thesis No: 576127) [(Master's thesis, Sinop University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center. Fen Bilimleri Enstitüsü).

Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Scott, S. G., & Bruce, R. A. (1995). Decision–making style: the development and assessment of a new measure. Educational and Psychological Measurement, 55(5), 818–831. https://psycnet.apa.org/doi/10.1177/0013164495055005017

Soffel, J. (2016). What are the 21st-century skills every student needs? https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/

Sünbül, A. M. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri (Principles and methods of teaching). Eğitim Publications.

Şimşek, Ö. F. (2020). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve Lisrel uygulamaları (Introduction to structural equation modeling, basic principles and Lisrel applications). Ekinoks Publications.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Allyn and Bacon.

Taşdelen, A. (2002). Öğretmen adaylarının farklı psiko sosyal değişkenlere göre karar verme stilleri (Decision making sytes of student teachers in relation to different psychosocial characteristics). (Thesis No: 116971) [Doctoral dissertation, Dokuz Eylül University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Thompson, B. (2000). Ten commandments of structural equation modeling. In L. G. Grim, & P. R. Yarnoldi (Eds.), Reading and understanding more multivariare statistics (pp. 261-283). American Psychological Association.

TIBA (Turkish Industry and Business Association). (2012). TISA organized the first installment of the series of meetings on "21st-century skills and the quality of education". https://tusiad.org/tr/tum/item/5700-tusiad-21-yuzyil-becerileri-ve-egitimin-niteligi-konulu-toplanti-dizisinin-ilkini-gerceklestirdi

Üzüm, P. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öğretmen özerkliğine ilişkin farkındalık düzeylerinin yapısal ve bireysel boyutları açısından değerlendirilmesi (İzmir ili örneği) (Assesment of the structural and individual dimensions of grade teacher's awareness level of teacher autonomy (Case of İzmi̇r)). (Thesis No: 375615) [Doctoral Dissertation, Çanakkale Onsekiz Mart University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Varki, E. (2020). Öğretmen adaylarının çok boyutlu 21. yüzyıl becerileri ile yaratıcı düşünme eğilimlerinin incelenmesi (Investigation of prospective teachers 'tendencies about 21st century skills and creative thinking trends). (Thesis No: 646904) [Master's thesis, Kahramanmaraş Sütçü İmam University]. Turkish Council of Higher Education Theses Center.

Voogt, J., Fisser, P., Pareja-Roblin, N., Tondeur, J., & Van-Braak, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge–a review of the literature. Journal of computer assisted learning, 29(2), 109–121. https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2012.00487.x

Voogt, J., & Roblin, N. P. (2010). 21st century skills-Discussion paper. University of Twente, AE Enschede. http://opite.pbworks.com/w/file/fetch/61995295/White%20Paper%2021stCS_Final_ENG_def2.pdf

Wagner, T. (2010). The global achievement gap: Why even our best schools don’t teach the new survival skills our children need–and what we can do about it. Basic Books.

WEF (World Economic Forum). (2016). New vision for education: Fostering social and emotional learning through technology. https://www.weforum.org/reports/new-vision-for-education-fostering-social-and-emotional-learning-through-technology

Yavuz, M., Özkaral, T., & Yıldız, D. (2015). The teacher competencies and teacher education in international reports. SDU International Journal of Educational Studies, 2(2), 60-71. https://dergipark.org.tr/en/pub/sduijes/issue/20864/223881

Yazıcı, A. Ş., & Akyol, B. (2017). Okul müdürlerinin liderlik davranışları ile öğretmen özerkliği arasındaki ilişki. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(10), 189–208. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inesj/issue/40034/476080

Yolcu, M. A., & Selvitopu, A. (2022). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin örgütsel sessizlik düzeyleri ile öğretmen özerklik davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 5(2), 475-494. http://doi.org/10.33400/kuje.1136436

Additional Files

Published

2023-08-10

How to Cite

Erol, A., Dinçer, B., & Aksu, G. (2023). Investigating the Mediation Effect of 21st Century Skills between Teachers’ Decision Making Styles and Professional Autonomy. Psycho-Educational Research Reviews, 12(2), 350–370. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N2.01