Prospective Music Teachers’ Attitudes, Self-Efficacy, and Study Habits Towards Piano Course in Terms of Different Variables

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N3.04

Keywords:

Attitudes toward piano course, Music education, Prospective music teachers, Self-efficacy, Study habits

Abstract

The main objective of this study is to investigate the attitudes, self-efficacy, and study habits of prospective music teachers in terms of various variables. The sample of this study, designed as a relational survey model, consists of a total 349 prospective music teachers studying at 5 state universities in the Aegean Region. Three measurement tools were used to collect data in the study. Participants' attitudes towards the piano course differed significantly by their gender, grade, perception of success, daily practice time, and piano ownership status. Prospective music teachers’ self-efficacy towards piano courses differed significantly according to their gender, type of high school graduated, perception of success, daily practice time, and piano ownership status. Participants’ self-efficacy also significantly differed by gender, type of high school graduated, perception of success, daily practice time, and piano ownership status. Participants’ study habits significantly differed by type of high school graduated, perception of success, and daily practice time. Furthermore, there was a statistically significant relationship between students' attitude scores and their study habits scores, as well as a significant relationship between self-efficacy scores and study habits scores, and a moderately significant relationship between self-efficacy scores and attitude scores. Lastly, the correlation coefficient between the study's predictive variable (piano study habits) and the predicted variable (attitude) was found to be 0.574, indicating a moderate relationship. In a similar vein, the coefficient of correlation between the predictor variable (piano study habits) and the predicted variable (self-efficacy) was calculated as 0.773, implying a moderate relationship.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ak, Ö., Can, A. A., & Özdemir, M. (2022). Müzik öğretmenliği öğrencilerinin çalgı performansı öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Klasik gitar örneği). Trakya Eğitim Dergisi, 12(1), 72-91. https://doi.org/10.24315/tred.874398

Albayrak, C., & Bulut, D. (2021). Güzel sanatlar lisesi viyolonsel öğrencilerinin bireysel çalgı çalışma alışkanlık düzeylerinin karşılaştırılması, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 9(26), 159-179. https://doi.org/10.33692/avrasyad.895640

Babacan, E., & Babacan, M. D. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının piyano performansı özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. İdil, 6(32), 1299-1318. https://dx.doi.org/10.7816/idil-06-32-09

Bağcı, H., & Toy, A. (2020). Piyano çalışma alışkanlıkları ölçeği, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 15(1), 585-603. https://doi.org/10.26466/opus.621102

Çevik, D. B., & Güven, E. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 103-120.

Çetin, B. (2009). Çalışma alışkanlıkları ölçeğinin ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin akademik başarıyı yordaması, İlköğretim Online, 8 (1), 212-223.

Güçlü, B. K. (2022). Güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrencilerin piyano dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, (Publication No. 715239) [Master dissertatiton, Balıkesir University ]. Council of Higher Education Thesis Center, Turkey.

Gün. E., & Köse, H. S. (2013). Müzik öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumları. Turkish Studies, 8(3), 247-261.

Gün, E. (2014). Piyano performans öz yeterlik ölçeğinin geliştirilmesi ve uygulanması, (Publication No: 358189) [Doctoral dissertation, Mehmet Akif Ersoy University]. Council of Higher Education Thesis Center, Turkey.

Jelen, B. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının müzik performans kaygısı ve piyano performans öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi. İdil, 6(39), 3389-3414. https://doi.org/10.7816/idil-06-39-22

Karasar, N. (2004). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, İ. (2018). Güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik eğitimi ana bilim dalı yaylı çalgılar öğrencilerinin çalgılarına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlerle incelenmesi, (Publication No: 534713), [Master dissertation, Marmara University]. Council of Higher Education Thesis Center, Turkey.

Kim, H. Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: Assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. Restorative Dentistry & Endodontics, 37(44), 52-54.

Kurbanoğlu, S. S. (2004). Öz-yeterlik inancı ve bilgi profesyonelleri için önemi. Bilgi Dünyası, 5(2), 137-152.

Kurtuldu, M. K. (2017). Piyano öğrencilerinin öz yeterlik düzeyleri ile piyano dersi başarılarının karşılaştırılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 67-78.

Kurtuldu, M. K., & Bulut, D. (2017). Development of a self-efficacy scale toward piano lessons. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(3), 835-857. http://dx.doi.org/10.12738/estp.2017.3.0209

Küçük, D. P. (2015). Müzik öğretmenliği öğrencilerinin piyano eşliği alanındaki öz yeterlik algıları. Asos Journal The Journal of Academic Social Science, 3(6), 220-236.

Küçük, D. P., & Engin, D. T. (2021). Güzel sanatlar liselerinde öğrenim gören öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ve bireysel çalgı performanslarına yönelik özyeterlik inançları. Asos Journal The Journal of Academic Social Science, 9(113), 135-169. DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ASOS.48640

Küçükosmanoğlu, H. O., Babacan, E., Babacan, M. D., & Yüksel, G. (2016). Müzik eğitiminde bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ölçek geliştirme çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 2350-2367.

Otacıoğlu, S. G. (2008). Konservatuar ve müzik eğitimi lisans öğrencilerinin öz etkililik-yeterlilik ile benlik saygı düzeylerinin incelenmesi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), 20, 147-164.

Özdamar, K. (2004). Paket programlarla istatistiksel veri analizi-1. Kaan Books.

Özer, B. (2020). Müzik eğitimi ana bilim dalı öğrencilerinin düşünme stilleri ve piyano dersine yönelik özyeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 56, 243-271.

Özmenteş, S., & Özmenteş, G. (2009). Çalgı çalışmaya ilişkin tutum, bireysel özellikler ve performans düzeyi ilişkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 353-360.

Pirlibeylioğlu, B., & Bilgin, S. (2022). Müzik öğretmeni adaylarının çalgı performansı özyeterlik algılarının incelenmesi. Eğitim ve Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(1), 49-60. https://doi.org/10.52974/jena.1112510

Sağlam, A. Ç. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69.

Schunk, D. H., Pajares, F. (2009). Self-Efficacy Theory. In Kathryn R. Wentzel & Allan Wigfield (Eds.), Handbook of motivation at school. Routledge.

Sözgötürmez, G. (2019). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi motivasyonları ile tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi, (Publication No: 564698) [Master dissertation, Marmara University]. Council of Higher Education Thesis Center, Turkey.

Spicer, C. (2012). The written english self-efficacy of Australian adolescent students, Online International Journal of Arts and Humanities, 1(5), 82-88.

Ünal, B., & Bulut, D. (2019). Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin piyano dersine yönelik öz yeterliklerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 77, 1-18. http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.39989

Ünal, B. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Online Journal of Music Sciences, 2(3), 163-178.

Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 45, 109-127.

Tufan, E., & Güdek, B. (2008). Piyano dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 75-90.

Tunç, T., & Baydağ, C. (2020). Devlet konservatuarı opera anasanat dalı öğrencilerinin piyano dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(31), 63-79. https://doi.org/10.35675/befdergi.734466

Additional Files

Published

2023-12-13

How to Cite

Saygı-Gerçeker, C. (2023). Prospective Music Teachers’ Attitudes, Self-Efficacy, and Study Habits Towards Piano Course in Terms of Different Variables. Psycho-Educational Research Reviews, 12(3), 561–584. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V12.N3.04