Teachers’ Epistemological Beliefs and Lifelong Learning Tendencies: A Correlational Study

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N1.12

Keywords:

Epistemological belief, Lifelong learning, Teacher

Abstract

The aim of this research is to examine the correlation between teachers’ epistemological beliefs and lifelong learning tendencies. The research was carried out according to the quantitative method and was designed in the correlational survey model. The sample of the study consisted of 284 teachers teaching in a district of Bursa in the spring term of the 2020-2021 academic year and selected according to the simple random sampling method, one of the probability sampling types. Data were obtained with the “Epistemological Belief Scale” and the “Lifelong Learning Tendency Scale”. The data were analyzed with the SPSS v.22 software package. During the analysis process, the descriptive statistical values of the data were examined; Pearson correlation and multiple linear regression analyses were performed. It has been determined that the highest mean score of the teachers in the sub-dimensions of epistemological beliefs is in Belief that Learning Depends on Effort, and that their highest mean score in the sub-dimensions of lifelong learning tendencies is in Openness to Improvement. A moderate and positive significant correlation has been found between “Belief that Learning Depends on Effort”, one of the sub-dimensions of epistemological beliefs, and both the “Willingness to Learn” and “Openness to Improvement” sub-dimensions of lifelong learning tendencies, at the highest level. Thus, it is suggested that teachers should be supported to improve their epistemological beliefs and, accordingly, to improve themselves more through lifelong learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Alper Aytaç, Cumhuriyet Primary School

Fatih Mutlu Özbilen, Canakkale Onsekiz Mart University

Salih Zeki Genç, Canakkale Onsekiz Mart University

References

Akyol, B. (2014). The predictive relationship between lifelong learning tendency and occupational efficacy sense of pre-service teachers. Psycho-Educational Research Reviews, 3(3), 50-59.

Altay, N. (2021). Examination of the relationship between prospective social studies teachers epistemological beliefs and their attitudes towards learning. International Journal of Progressive Education, 7(2) (2021): 155-173. https://doi.org/10.29329/ijpe.2020.332.10

Arslan, A. (2017). Felsefeye giriş (24. Baskı). Ankara: BB101 Yayınları.

Ayaz, C. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi (Mardin ili örneği), [Unpublished Master Thesis]. Bartın Üniversitesi.

Aydın, S., Selçuk, G., Çakmak, A., & İlğan, A. (2017). Epistemolojik inançlar ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(3), 1166-1188.

Aytaç, A. (2021). Öğretmenlerin hayat boyu öğrenme algıları ile dijital teknolojilere erişim motivasyonları üzerine ilişkisel bir inceleme. 8. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmalar Kongresi, Aksaray, Turkey.

Aytaç, A., & Uyangör, N. (2020). A relational study of pre-service teachers’ epistemological beliefs, educational philosophy tendencies and teaching-learning conceptions. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15(4), 49-68. https://doi.org/10.29329/epasr.2020.323.3

Bacanlı-Kurt, C. (2010). Öğretmenlerin epistemolojik inançları ve değişime direnme tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi, [Unpublished Master Thesis]. Gazi Üniversitesi-Ankara.

Baç, M. (2011). Epistemoloji. In N. Mehdiyev (Ed.), Çağdaş epistemolojiye giriş (pp. 21-48). İstanbul: İnsan Yayınları

Bath, D. M., & Smith, C. D. (2009). The relationship between epistemological beliefs and the propensity for lifelong learning. Studies in Continuing Education, 31(2), 173-189.

Baydar, A. (2020). Epistemological beliefs of preservice teachers. Higher Education Studies, 10(3), 44-52. https://doi.org/10.5539/hes.v10n3p44

Boyadjieva, P., & Petkova, K. (2005). Towards a new understanding of education in the globalizing world: Life long learning. Managerial Law, 47(3/4), 21-28.

Brownlee, J., Purdie, N., & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in preservice teacher education students. Teaching in Higher Education, 6(2), 247-268.

Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal bilimler için SPSS very analizi el kitabı (8. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum (11. baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Cevizci, A. (2015). Felsefe sözlüğü (5. Baskı). İstanbul: Say Yayınları.

Chai, C. S., Khine, M. S., & Teo, T. (2006). Epistemological beliefs on teaching and learning: A survey among pre-service teachers in Singapore. Educational Media International, 43, 285-298.

Chan, K. (2004). Pre-service teachers’ epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: Cultural implications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 29(1), 1-13. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2004v29n1.1

Chan, K. (2008). Epistemological beliefs, learning and teaching: The Hong Kong cultural context. In M.S. Khine (Ed.), Knowing, knowledge and beliefs: Epistemological studies across diverse cultures (pp. 257-272). The Netherlands: Springer.

Chan, K., & Elliott, R. G. (2000). Exploratory study of epistemological beliefs of Hong Kong teacher education students: Resolving conceptual and empirical issues. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 28(3), 225-234.

Chan, K., & Elliott, R. G. (2004). Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 20, 817–831. https://doi.org/10.1016/j.tate.2004.09.002

Czeglédi, C., & Juhász, T. (2013). The role of tertiary education in career and life-long learning among day-time students (based on empirical findings). Journal of Education Culture and Society, 1, 190-198. https://doi.org/10.15503/jecs20131.190.198

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Demir, S., & Akınoğlu, O. (2010). Epistemolojik inanışlar ve öğretme öğrenme süreçleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 75-93.

Deryakulu, D., & Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111-125.

Ekşioğlu, S., Tarhan, S., & Çetin-Gündüz, H. (2017). Yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile özyetkinlik beklentisi ve kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1925-1940.

Eren, A. (2006). Üniversite öğrencilerinin genel ve alan-odaklı epistemolojik inanışlarının incelenmesi [Unpublished Doctoral Thesis]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Bolu.

Field, J. (2001). Lifelong education. International Journal of Lifelong Education, 20(1-2), 3-15. https://doi.org/10.1080/09638280010008291

Fitzpatrick, K., & Smith, B. (2007). Reading and life-long learning. All Things Academic, 8(4), 1-10.

Frąckowiak, A. (2017). A review of lifelong learning as natural and cultural phenomenon. Psycho-Educational Research Reviews, 6(2), 1-11.

Gökyer, N. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 145-159. https://doi.org/10.26468/trakyasobed.463102

Gökyer, N., & Karakaya-Cirit, D. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Turkish Studies, 13(18), 649-660. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13927

Green, H. J., & Hood, M. (2013). Significance of epistemological beliefs for teaching and learning psychology: A review. Psychology Learning & Teaching, 12(2), 168-178.

Gudănescu, N., & Cristea, A. (2009). Education and life long learning argument for the development of knowledge based economy and society. Lex ET Scientia. Administrative Series, 16(2), 430-441.

Gutek, G. L. (2006). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımları (N. Kale, Trans.), (3rd ed.). Ankara: Ütopya Publication.

Gür-Erdoğan, D., & Arsal, Z. (2015). The development of lifelong learning trends scale. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 114-122.

Gürkan, G., & Kahraman, S. (2020). The investigation of preservice teachers’ epistemological beliefs, knowledge levels and attitudes regarding organ transplantation and donation. Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH), 6(1), 53-64. https://doi.org/10.21891/jeseh.656048

Hofer, B. K. (2000). Dimensionality and disciplinary differences in personal epistemology. Contemporary Educational Psychology, 25(4), 378-405.

Hofer, B. K. (2001). Personal epistemology research: Implications for learning and teaching. Journal of Educational Psychology Review, 13(4), 353-383.

Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140.

Hong, H.-Y., & Lin, S.-P. (2010). Teacher-education students’ epistemological belief change through collaborative knowledge building. The Asia-Pacific Education Researcher, 19(1), 99-110.

Howard, B. C., McGee, S., Schwartz, N., & Purcell, S. (2000). The experience of constructivism: Transforming teacher epistemology. Journal of Research on Computing in Education, 32(4), 455-465. https://doi.org/10.1080/08886504.2000.10782291

İlhan, M., Demir, S., & Arslan, S. (2013). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime yönelik tutumları ile epistemolojik inançlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 3(2), 1-22.

İzci, E., & Özden, S. (2020). Ortaokul öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile eleştirel düşünme becerilerinin incelenmesi. Journal of History School, 50, 465-492.

Kanadlı, S., & Akay, C. (2019). Schommer’in epistemolojik inançlar modelinin cinsiyet ve akademik başarı açısından incelenmesi: Bir meta-analizi çalışması. Eğitim ve Bilim, 44(198), 389-411. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7992

Kienhues, D., Bromme, R., & Stahl, E. (2010). Changing epistemological beliefs: The unexpected impact of a short-term intervention. British Journal of Educational Psychology, 78, 545-565.

Kozikoğlu, İ., & Altunova, N. (2018). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerilerine ilişkin öz-yeterlik algılarının yaşam boyu öğrenme eğilimlerini yordama gücü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 8(3), 522-531. https://doi.org/10.18009/jcer.835877

Krajnc, S., & Valenčič-Zuljan, M. (2014). The impact of collegial cooperation of pre-school teachers on professional development of individuals and organization. Research in Pedagogy, 4(2), 11-23.

Kuhn, T. S. (2018). Bilimsel devrimlerin yapısı ( N. Kuyaş, Trans.), İstanbul: Kırmızı Yayınları.

Lavonen, J., Mahlamäki-Kultanen, S., Vahtivuori-Hänninen, S., & Mikkola, A. (2020). A collaborative design for a Finnish teacher education development programme. Journal of Teacher Education and Educators, 9(2), 241-262.

Lee, J. C.-K., Zhang, Z., Song, H., & Huang, X. (2013). Effects of epistemological and pedagogical beliefs on the instructional practices of teachers: A Chinese perspective. Australian Journal of Teacher Education, 38(12), 120-146. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2013v38n12.3

Lizačić, V., & Bačlija-Sušić, B. (2020). Contribution of children’s self-organised musical activities to the lifelong learning of preschool teachers. Croatian Journal of Education, 22(Sp. Ed. 3), 83-100. http://dx.doi.org/10.15516/cje.v22i0.3911

Lonka, K., Ketonen, E., & Vermunt, J. D. (2021). University students’ epistemic profiles, conceptions of learning, and academic performance. Higher Education, 81(4), 775-793. https://doi.org/10.1007/s10734-020-00575-6

Morgan, G. A., Leech, N. L., Gloeckner, G. W., & Barrett, K. C. (2004). Spss for introductory statistics: Use and interpretation” (2nd ed.), London: Lawrence Erlbaum Associates.

Moser, P. K. (2018). Giriş (H. Y. Başdemir, Trans.). In Moser, P. K. (Ed.), Oxford epistemoloji (pp. 21-39). Ankara: Adres Yayınları.

Munoz-Najar, A., Gilberto-Sanzana, A. G., Hasan, A., Cobo-Romani, J. C., Azevedo, J. P. W. D., Akmal, M. (2021). Remote learning during COVID-19: Lessons from today, principles for tomorrow (English). Washington, D.C.: World Bank Group. Accessed from http://documents.worldbank.org/curated/en/160271637074230077/Remote-Learning-During-COVID-19-Lessons-from-Today-Principles-for-Tomorrow on 15.02.2022.

Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-328.

Özdamar, K. (2016). Ölçek ve test geliştirme yapısal eşitlik modellemesi. Eskişehir: Nisan Kitabevi.

Özemre, A. Y. (2011). Epistemolojinin tanımı ve işlevi. In N. Mehdiyev (Ed.), Çağdaş epistemolojiye giriş (pp. 222-226). İstanbul: İnsan Yayınları.

Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: Cleaning up a messay construct. Review of Educational Research, 62(3), 307-332.

Panev, V., & Barakoska, A. (2015). The need of strengthening the pedagogical competencies in teaching from the English teachers’ perspective. (IJCRSEE) International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 3(1), 43-50.

Phan, H. P. (2008). Exploring epistemological beliefs and learning approaches in context: A sociocultural perspective. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 6(3), 793-822.

Piaget, J. (1984). Genetik epistemoloji (A. Cengizkan, Trans.). Ankara: Birey ve Toplum Yayıncılık.

Reimers, F., Schleicher, A., Saavedra, J., & Tuominen, S. (2020). Supporting the continuation of teaching and learning during the COVID-19 Pandemic: Annotated resources for online learning. OECD. Accessed from https://www.oecd.org/education/Supporting-the-continuation-of-teaching-and-learning-during-the-COVID-19-pandemic.pdf on 14.02.2022.

Rott, B. (2021). Inductive and deductive justification of knowledge: Epistemological beliefs and critical thinking at the beginning of studying mathematics. Educational Studies in Mathematics, 106, 117-132. https://doi.org/10.1007/s10649-020-10004-1

Saeed, K., Reza, Z., & Momene, G. (2014). Pre-service english teachers’ epistemological beliefs and their conceptions of teaching. International Journal of Research Studies in Psychology. 3(1), 3-12.

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504.

Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85(3), 406-411.

Schommer-Aikins, M. (2004). Explaining the epistemological belief system: Introducing the embedded systemic model and coordinated researchapproach. Educational Psychologist, 39, 19-29.

Schommer-Aikins, M. (2002). An evolving theoretical framework for an epistemological belief system. In B. Hofer, & P. R. Pintrich (Eds.), Personal epistemology: The psychology of beliefs about knowledge and knowing (pp. 103-119). New Jersey: Lawrence Erlbaum.

Schommer-Aikins, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. Journal of Psychology, 136(1), 5-20.

Soleimani, N. (2020). ELT teachers’ epistemological beliefs and dominant teaching style: a mixed method research. Asian Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, 5, 12. https://doi.org/10.1186/s40862-020-00094-y

Tamme, P. (2018). Non-formal education as an important component of professional development for senior vocational teachers. Proceedings of Multidisciplinary Academic Conference, 177-184.

Tan, L. (2014). Correlational study. In W. F. Thompson (Ed.), Music in the social and behavioral sciences: An encyclopedia (pp. 269-271). Thousand Oaks: SAGE Publications. Accessed from https://repository.nie.edu.sg/bitstream/10497/18115/4/BC-MSB-2014-269.pdf on 07.08.2021.

Tanatar, E., & Alpaydın, Y. (2019). Öğretmenlerin iş değerleri ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies, 14(3), 1775-1790. http://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies.22598

Tezci, E., Erdener, M. A., & Atıcı, S. (2016). The effect of pre-service teachers’ epistemological beliefs on teaching approaches. Universal Journal of Educational Research, 4(12A), 205-215.

West, P. W. (2016). Simple random sampling of individual items in the absence of a sampling frame that lists the individuals. West New Zealand Journal of Forestry Science, 46(15). https://doi.org/10.1186/s40490-016-0071-1

Whitaker, D. (2020). Epistemic and mathematical beliefs of exemplary statistics teachers. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 21(2), 119-142.

Wolde, B. D. (2021). The role of continuous professional development in improving secondary school teachers’ teaching and learning competencies to deliver quality education in Ethiopia: A case of secondary school. The Qualitative Report, 26(5), 1345-1363. https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.3650

Yalçın, F., & Yıldız, S. (2020). İngilizce öğretmen adaylarının epistemolojik inançları, eğitim programı tasarım tercihleri ve öğretim stilleri arasındaki ilişki. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 718-738. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020.20.52925-671858

Yazıcı, S. (2016). Felsefeye giriş (6. Baskı), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi, (2016).

Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yılmaz, M. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 253-262.

Additional Files

Published

2022-04-11

How to Cite

Aytaç, A. ., Özbilen, F. M. ., & Genç, S. Z. . (2022). Teachers’ Epistemological Beliefs and Lifelong Learning Tendencies: A Correlational Study. Psycho-Educational Research Reviews, 11(1), 194–208. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N1.12