Teachers’ Views on Digital Addiction among Preschool Students

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.22

Keywords:

Digital Addiction, Organizational Justice, School Management

Abstract

In this study, it is intended to reveal the views of teachers about the digital addiction of preschool students. To this end, a qualitative study was performed. A series of interviews were held with 20 preschool teachers working in kindergartens in Denizli city center in the 2021-2022 academic year.  Specifically, the interviews sought to answer the following research questions: “What are the family- related causes of digital addiction?”; “What are the environmental causes of digital addiction?”; “What are the negative effects of digital addiction on students?” and “What precautions should be taken to prevent digital addiction?” The results denoted that causes of digital addiction among pre-school students are related to bad parental role models, parental indifference and lack of parental guidance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aktaş, Ö., Büyüktaş, B., Gülle, M. ve Yıldız, M. (2020). Covid-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1),1-9.

Aral, N., Kandır, A. ve Can Yaşar, M. (2000). Okulöncesi Eğitim 2. İstanbul: Ya-Pa Yayın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.

Arısoy, Ö. (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar Dergisi, 1(1), 55–67.

Aydın, K. (2004). Üniversite öğrencilerinin cep telefonu kullanımı ve GSM operatörü tercihleri üzerine bir çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 149–164.

Balcı, Ş., Gölcü, A., ve Öcalan, M. (2013). Üniversite Öğrencileri Arasında İnternet Kullanım Örüntüleri, Selçuk İletişim Dergisi, 7(4), 5-22.

Baldemir, H. (2021). Dijital oyunlarda bağımlılık ve şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi: Pubg oyunu üzerine bir inceleme. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı Yeni Medya Programı, İstanbul. (Tez No. 699520).

Beyatlı, Ö. (2012). Orta Öğretim akademisindeki öğrencilerin internet bağımlılığı düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, KKTC.

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 6(2), 11-53.

Çakır Balta, Ö. ve Horzum, M. B. (2008). Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 187–205.

Çakır, H. (2013). Bilgisayar oyunlarına ilişkin ailelerin görüşleri ve öğrenci üzerindeki etkilerin belirlenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 138-150.

Dion, K. K., & Berscheid, E. (1974). Physical attractiveness and peer perception among children. Sociometry, 37(1), 1–12.

Ekici, F. (2014). Aile Özellikleri ile Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Çocukların Problem Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(2), 70-108.

Esslin, M. (1991). TV Beyaz Camın Arkası, İstanbul: Pınar Yayınları.

Gelişli, Y., Yazıcı, E. (2012). Türkiye’de Uygulanan Okul Öncesi Eğitim Programlarının Tarihsel Süreç İçerisinde Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 85-93.

Gümüş, İ.; Örgev, C. (2015). Ön lisans öğrencilerinin akıllı cep telefon kullanmalarının başarı ve harcama düzeylerine olası etkileri üzerine bir çalışma, Akademik Platform Dergisi, 1, 310-315

Hay, I. (2006). Leadership of stability and leadership of volatility: transactional and transformational leaderships compared. Academic Leadership, The Online Journal, 4.

Horzum, M. B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi, Eğitim ve Bilim Dergisi, 36(159), 56-68.

Hotar, N., Omay, R.E., Bayrak, S., Kuruüzüm, Z. ve Ünal, B. (2020). Pandeminin toplumsal yansımaları. İzmir İktisat Dergisi, 35(2), 211-220. https://doi.org/10.24988/ije.202035201

Irmak, A. Y.; Erdoğan, S. (2016). Ergen ve genç erişkinlerde dijital oyun bağımlılığı: Güncel bir bakış. Türk Psikiyatri Dergisi, 27(2), 128-137.

İnal, Y. ve Çagıltay, K. (2005). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve oyun tercihlerini etkileyen faktörler. Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları, Eğitimde Yeni Yönelimler II. Eğitimde Oyun Sempozyumu: 14 Mayıs 2015 – Ankara.

Jeong, E. J., & Kim, D. J. (2019). The role of individuals’ need for online social interactions and interpersonal incompetence in digital game addiction. International Journal of Human-Computer Interaction, 36(5), 449-463. https://doi.org/10.1080/10447318.2019.1654696

Kandır, A. (2001). Okulöncesi eğitim kurumlarında etkinliklerin planlanması, Gazi Üniversitesi anaokulu/anasınıfı öğretmeni el kitabı 2001-2002 ders yılı rehber kitaplar dizisi. İstanbul: Yapa Yayınları.

Karaaslan, İ. A.; Budak, L. (2012). Üniversite öğrencilerinin cep telefonu özelliklerini kullanımlarını ve gündelik iletişimlerine etkisinin araştırılması. Journal of Yasar University, 26(9), 4548-4571.

Kaya, A. B. (2013). Çevrimiçi oyun bağımlılığı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat. (Tez No. 351001).

Kundakçı, S. (2013). Tokat ili örneğinde zorunlu okul öncesi eğitim pilot uygulamasının değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Tokat. (Tez No. 327450).

MEB. (2015). Veli Uyum Programı. Bursa.

Madran, D., ve Çakılcı, F. (2014). Çok oyunculu çevrimiçi video oyunu oynayan bireylerde video oyunu bağımlılığı ve saldırganlık. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 15, 99-107.

Mustafaoğlu, R., Zirek, E., Yasacı, Z. ve Razak Özdinçler, A. (2018). Dijital teknoloji kullanımının çocukların gelişimi ve sağlığı üzerine olumsuz etkileri. Addicta: The Turkish Journal on Addiction, 5, 227–247.

Mutlu, E. (2008). Televizyonu Anlamak. Ankara: Ayraç Yayınları.

Odabaşıoğlu, G., Öztürk, Ö., Genç, Y. ve Pektaş Ö. (2007). On olgunluk bir seri ile internet bağımlılığı klinik görünümleri, Bağımlılık Dergisi, 8(1), 46-51.

Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitim alan ve almayan öğrencilerin ilk okuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Poyraz, H. (2003). Okul Öncesi Eğitimin İlke ve Yöntemleri. Ankara: Anı Yayımcılık.

Rideout, V. J., Vandewater, E. A., & Wartella, E. A. (2003). Zero to six: Electronic media in the lives of infants, toddlers and preschoolers. California, CA: Henry J Kaiser Family Foundation.

Rosen, L. D., Lim, A., Felt, J., Carrier, L. M., Cheever, N. A., Lara-Ruiz, J., & Rokkum, J. (2014). Media and technology use predicts ill-being among children, preteens and teenagers independent of the negative health impacts of exercise and eating habits. Computers in Human Behavior, 35, 364–375.

Saban, A. ve Ersoy, A. (2019). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri, Ankara: Anı Yayıncılık.

Seferoğlu, S. S., Yıldız, H. (2013) Dijital çağın çocukları: ilköğretim öğrencilerinin facebook kullanımları ve internet bağımlılıkları üzerine bir araştırma. İletişim ve Diplomasi/Çocuk ve Medya, 31-48.

Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(10), 21-30.

Söner, O. & Yılmaz, O. (2018). Lise öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ve psikolojik iyi oluş düzeyleri arasındaki ilişki. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 59-73.

Telli Yamamoto, G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrimiçi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110

Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2015). Asrın Vebası: Narsisizm İlleti. İstanbul.

Ulusoy, O. (2008). Ergenlerde bilişim teknolojileri kullanımı ve saldırganlık ilişkisi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana. (Tez No. 217194).

Uyanık, Ö ve Kandır, A. (2010). Okul öncesi dönemde erken akademik beceriler. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2), 118-134.

Vural, B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma, Journal of Yaşar University, 20(5), 3348 – 3382.

Yeşilyurt, E. (2011). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin genel yeterliklerine yönelik yeterlik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 71-100.

Yılmaz, K. (2010). Değerlerle Yönetim. (Ed.: H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz). Ankara: Pegem Akademi.

Young, K., (2009). Understanding online gaming addiction and treatment ıssues for adolescents. The American Journal of Family Therapy, 37(5), 355-372.

Additional Files

Published

2022-12-10

How to Cite

Süral, S. (2022). Teachers’ Views on Digital Addiction among Preschool Students. Psycho-Educational Research Reviews, 11(3), 706–720. https://doi.org/10.52963/PERR_Biruni_V11.N3.22